Direkt hin

Afval-management
Als producent van afval is de luchthavenmaatschappij volgens de Kringloophuishoudings- en Afvalwet verplicht, afval zoveel mogelijk te vermijden. Voorzover dit niet mogelijk is, dient de verwerking van het afval gecontroleerd en doorgevoerd te worden, vóórdat deze geëlimineerd wordt. Omdat diegene die het afval produceert resp. bezit tot aan het eind verantwoordelijk is m.b.t. het zich bevinden van het afval, worden aan de desbetreffende afval-verwijderingsinstallaties, ter plekke regelmatig controles doorgevoerd.

Een zwaartepunt van het afval-management is het continue toetsen van mogelijkheden om de hoeveelheid afval verder te reduceren en/of het verwerkingspercentage te verhogen. Hiertoe behoren ook de doorvoering van scholingen, om het besef m.b.t. de afvalhuishouding bij de medewerkers van de luchthaven te bevorderen.
Afvalscheiding
JJaarlijks ontstaan er op de luchthaven Düsseldorf ongeveer 70 verschillende soorten afval. Tot deze afvallen behoren afvallen die niet gecontroleerd dienen te worden, zoals b.v. papier of verpakkingsmateriaal, maar ook afval dat wel gecontroleerd dient te worden, zoals olie-houdende bedrijfsmiddelen, batterijen, verven en lakken. Alle afval-stromen worden in de vorm van jaarlijkse afval-balansen bewaakt, geregistreerd en de verantwoordelijke controlerende instantie op wens overhandigd.

In de afdelingen die zich bezighouden met het beheer van de airport en in de terminal worden scheidingssystemen toegepast. In de bureaus scheiden de medewerkers restafval en papier, in de keuken worden bovendien nog DSD-afval (verpakkingen met licentie van Duales System Deutschland GmbH) en glas gesorteerd. Om deze vier soorten afval te kunnen scheiden, staan in de terminal de betreffende systemen gereed. Op verschillende, centrale punten op het luchthaven-terrein worden restafval, papier en verpakkingsafval in containers of grote afvalpersen verzameld. Alle andere afvallen, zoals b.v. kleine hoeveeldheden remvloeistof, oude verven, oude banden of oudroest uit de werkplaatsen, kunnen centraal bij het afvaldepot van de Flughafen Düssseldorf GmbH afgegeven worden. Bij de reiniging van de binnenzijde van de vliegtuigen verzamelen en scheiden het schoonmaakpersoneel papier en restafval. Etensresten worden door de desbetreffende cateringsmaatschappijen verwijderd.

Verleden en Bodemmanagement
Management m.b.t. vervuilingen uit het verleden en bodemmanagement
In de vroegere bedrijfsjaren van de luchthaven werden op het huidige airport-terrein grindgroeven met materialen en stoffen gevuld, die in het verleden afzettingen veroorzaakten. In het kader van de planningen voor de bouw van de nieuwe terminal, gaf de luchthavenmaatschappij 1998 een bruikbaarheidsonderzoek een eerste beoordeling van het terrein in opdracht. Om de erfenissen uit het verleden, met in het achterhoofd de ontwikkelings- en bruikbaarheidsgeschiedenis van de luchthaven te kunnen beoordelen, werden luchtopnames, topografische kaarten en akten geanalyseerd, bezichtigingen doorgevoerd en ooggetuigen bevraagd. Zo kon een plan m.b.t. de vervuilingen uit het verleden gemaakt worden, die opheldering brengt in belastte gebieden van het terrein en de geaardheid van de desbetreffende vervuiling.

Bij grotere bouwplannen, die met een ingreep in de ondergrond verbonden zijn, worden bovendien nog zogenaamde veldonderzoeken doorgevoerd, hierbij worden bodemproeven genomen en aan de hand van vastgelegde chemische parameters geanalyseerd. De onderzoeksresultaten tonen het precieze potential van schadelijke stoffen van het onderzochte gebied van het terrein en helpen bij de planning van adequate manieren om het afval te verwijderen. Verontreinigde bodemmassa´s worden indien nodig zo lang op een stuk terrein opgeslagen, totdat de resultaten van de chemische analyse bekend zijn en er een manier gevonden is het afval te verwijderen. Alle relevante bevindingen en processen worden gedocumenteerd en het de bewakende instantie ter beschikking gesteld.