Direkt hin

Bescherming van de wateren
De luchthaven beschikt over een 60 kilometer lang afwateringssysteem. Hiervan zijn alleen al 51 kilometer toe te wijzen aan het regenwater-net én aan het net voor gemengd water d.w.z. afvalwater plus regenwater. Opdat geen afvalwater ongecontroleerd in de bodem en daarmee in het grondwater terecht kan komen, wordt het riool-net regelmatig gecontroleerd en beschadigingen gesaneerd.
Neerslagen
Neerslagen op de openbare straten en oppervlakten langs de luchthaven worden in het stadsriool geleid. Neerslagen van de voorterrein-oppervlakten en het rail-systeem vloeien eerst door riolen met opslagcapaciteit en vervolgens in regen-bezinkvijvers. In de bezinkvijvers worden eventuele verontreiningingen door kerosine, brandstoffen of oliën door olie-afscheiders teruggehouden.
Afvalwateren van voorterrein-opppervlakten en rail-systeem
Naast afvalwateren uit neerslagen ontstaan op een verkeersluchthaven speciaal in de bereiken van de voorterreinen en het rail-systeem ook verontreinigde afvalwateren, die door de inzet van bedrijfsnoodzakelijke substanties veroorzaakt worden. Een voorbeeld hiervoor is het ontijzen van de vliegtuigen.

Bij het ontijzen van luchtvoertuigen ontstaan afvalwateren met ontijzingsmiddelen met uiteenlopende concentratie. Zoals ook alle andere afvalwateren uit het bereik van het voorterrein vloeien ook deze door riolen met opslagcapaciteit en vervolgens in de regen-bezinkvijvers (zie thema neerslagen ), voordat ze in de Kittelbach terechtkomen. Omdat het lozen van grotere hoeveelheden ontijzingsmiddelen in de Kittelbach niet is toegestaan, wordt in de wintermaanden het afvalwater op de chemische parameter Total Organic Carbon (TOC) onderzocht. Het TOC-gehalte wordt bij alle regen-bezinkvijfers continu online gemeten. Bij een overschrijding van de grenswaarde van 40 mg/ltr. wordt het afvalwater automatisch niet in de Kittelbach, maar in het stadsriool voor afvalwater geloosd.
Overig afvalwater
Het zogenaamde mengwater ontstaat uitsluitend in de bereiken van het GAT (General Aviation Terminal) en in de werkplaats. Hier vloeien regen- en afvalwater ineen in het riool-net van de stad. Het in alle bereiken van de terminals aanvallende afvalwater wordt eveneens in het stadsriool geleid.
Grondwater-monitoring
Ter controle van de grondwaterkwaliteit worden jaarlijks controles doorgevoerd. Daartoe worden op 23 van 41 plaatsen waar het grondwater gemeten wordt, die zich in totaal op het bedrijfsterrein van de Flughafen Düsseldorf GmbH bevinden, proefen ontnomen en op bepaalde parameters onderzocht. De overige meetpunten waar het grondwater gemeten kan worden, worden naar behoefte onderzocht. De kwaliteitscontrole geschiedt enerzijds met het oog op de verordening m.b.t.de bescherming van het drinkwater, anderzijds worden specifieke parameters zoals koolwaterstoffen , gechloreerde koolwaterstoffen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen gecontroleerd.
Inzet van de brandweer voor het milieu
Bij ongelukken met voor het water gevaarlijke stoffen rukt de brandweer met hun milieu-hulpverleningsvoertuig uit. Tot de uitrusting van het voertuig behoren onder andere bindmiddelen voor oliën, pompen en tanks voor de opname van vloeibare en vaste stoffen. Het uiteindelijke doel bij zulke inzetten is, een uitbreiding van uitgetreden stoffen te verhinderen. Daartoe worden speciale bindmiddelen in poeder- of vloeibare vorm ingezet. Bovendien kunnen riolen, schacht-bouwwerken en ontwateringsleidingen afgesloten worden, om de uitbreiding van voor het water gevaarlijke stoffen te vermijden.
 
Verklaringen

Olie-afscheiders: component van installaties ter grondstuk-ontwatering en afvalwaterreiniging, waarin stoffen teruggehouden worden, die lichter zijn als water. Afvalwateren moeten voordat ze de in wateren geloosd mogen worden een afvalwaterreiniging ondergaan.

Ontijzen: Js op de vleugels van een vliegtuuig of op de stuurinrichting van een Jet verandert het stromingsverloop van de lucht bij de start en bewerkt bovendien een ongewenste gewichtstoename. Afbrekende ijs- en sneeuwdelen kunnen in de achterste vliegtuigmotoren komen of de stuurinrichting beschadigen. Om deze gevaren te kunnen voorkomen, worden de vliegtuigen in de winter voor de start met milieuvriendelijke, niet-giftige antivries- resp. ontijzingsmiddelen behandeld.

Total Organic Carbon (TOC): TOC betekent "Total Organic Carbon" en geeft het gehalte van organische koolstof in afvalwater-inhoudsstoffen weer

Koolwaterstoffen (MKW) zijn b.v. een bestanddeel van brandstoffen


Gechloreerde koolwaterstoffen (CKW)  zitten b.v. in reinigingsmiddelen ter ontvetting van materiaal

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ) zijn bestanddeel van alle verbrandingsprocessen.