Anzeige

Gegevensbescherming

Informatie met betrekking tot de gegevensbescherming

Informatie over bescherming van persoonsgegevens
volgens § 13 TMG (Duitse mediawet) en Artikel 13 GDPR

Wij, de Flughafen Düsseldorf GmbH (FDG), hechten bijzondere waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor ons is het van zelfsprekend dat wij verantwoordelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken de gegevens die u betreffen uitsluitend overeenkomstig de geldende wetten voor de bescherming van persoonsgegevens en garanderen de vertrouwelijke behandeling, veiligheid en integriteit van deze gegevens.

Met de volgende informatie voldoen wij naast onze verplichtingen volgens §13 TMG (Duitse mediawet) ook aan onze informatieplicht volgens de vanaf 25 mei 2018 geldende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het gebruik van onze website.


1 Bedrijfsfunctionaris verantwoordelijk voor de bescherming persoonsgegevens

Deze informatie over bescherming van persoonsgegevens geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door de

Flughafen Düsseldorf GmbH
Flughafenstr. 105, D- 40474 Düsseldorf
Amtsgericht Duisburg HRB 28
T. +49 (0) 211/421-0, F. +49 (0) 211/421-6666
customerservice@dus.com

Wij, de FDG, zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming worden verwerkt (artikel 4, nr. 7, artikel 24, lid 1 AVG)

Onze bedrijfsfunctionaris verantwoordelijk voor gegevensbescherming bereikt u op:

Herr Andreas Klingler
Flughafen Düsseldorf GmbH, Flughafenstr. 105, 40474 Düsseldorf
T.  +49 (0) 211/421-2545, F. +49 (0) 211/421-2881
datenschutz@dus.com

of via ons postadres met de toevoeging: ‘T.a.v. bedrijfsfunctionaris verantwoordelijk voor gegevensbescherming’.


2 Soort, doeleinden en juridische grondslag van de verwerking van persoonsgegevens en de ontvangers van deze gegevens

Tijdens het gebruik van onze website verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van het soort gebruik, dienstverlening en contactmogelijkheden die op onze website worden aangeboden.

Persoonsgegevens bestaan op de eerste plaats uit alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of herkenbare natuurlijke persoon (‘betrokken personen’). Tot de persoonsgegevens horen gegevens als naam, adres, e-mailadres of IP-adres.

Bij gebruik van onze website voor puur informatieve doeleinden, wanneer u zich dus niet registreert of op andere wijze informatie doorgeeft aan ons, verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser aan ons doorgeeft. Meer informatie hierover vindt u hier beneden onder nummer 2.1.

Naast dit puur informatieve gebruik bieden wij u op onze website verder verschillende aanbiedingen en diensten aan, waarvan u gebruik kunt maken als u hierin bent geïnteresseerd. In principe verzamelen en verwerken wij daarbij uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om de door u gevraagde dienst te leveren, dan wel uw aanvraag te kunnen verwerken. Mocht er in individuele gevallen een verdergaande gegevensverwerking, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden volgen, zullen wij u hierna gedetailleerd informeren over de respectieve verwerkingen. Onder nummers 2.2 - 2.17 worden, behalve de door ons in het kader van het gebruik van verschillende aanbiedingen en diensten verzamelde persoonsgegevens, ook soort, doeleinde en rechtsgrond voor de verwerking ervan opgenomen. Verdere informatie over gegevensbescherming vindt u, indien nodig op de afzonderlijke internetpagina tijdens het inloggen, resp. gebruik van onze aanbiedingen en diensten.

Voor de verwerking van de op onze website verzamelde persoonsgegevens hebben wij een externe dienstverlener, Netzkern AG, belast. SITA Airport IT GmbH is verantwoordelijk voor de technische kant en ontwikkeling (de ‘verantwoordelijken’). Wij hebben Netzkern AG en SITA Airport IT GmbH zorgvuldig geselecteerd. Zij zijn gebonden aan strenge contractuele voorwaarden en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Zij moeten voldoen aan dezelde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en zijn gebonden aan vertrouwelijkheid.

Uw persoonsgegevens worden principieel niet doorgegeven aan derden, tenzij deze informatie moet worden doorgegeven vanwege wettelijke bepalingen of een rechterlijk bevel. Verder kan het in voorkomende gevallen noodzakelijk zijn, om een met u afgesloten overeenkomst uit te voeren, dat uw persoonsgegevens aan derden doorgeven (bijv. in het kader van het opeisen van rechten die voortvloeien uit een met u gesloten overeenkomst). U wordt hierover nader geïnformeerd wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt op onze website voor een aanbieding of dienst of aan de voet van de beschrijving van het betreffende aanbod.


2.1 Informatief bezoek aan de website

Bij het aanklikken van onze website www.dus.com stuurt de browser die u gebruikt op uw eindapparatuur automatisch informatie aan de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een logfile. De gegevens worden niet geëvalueerd, behalve in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden. De volgende gegevens worden bij het oproepen van onze website verzameld en opgeslagen:

•    IP-adres
•    datum en tijd van het bezoek
•    naam en URL van het opgeroepen bestand

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt om het opbouwen van de verbinding met onze website soepel te laten verlopen en een prettig gebruik van de site te garanderen. Verder worden de gegevens gebruikt om de veiligheid en stabiliteit van onze systemen te kunnen evalueren. Deze gegevens worden niet verder verwerkt.

Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking. Ons wettig belang vloeit voort uit de zojuist opgesomde doelen voor gegevensverwerking.

De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Bij het bezoek aan onze website maken wij gebruik van cookies en een analysedienst. Verdere uitleg hierover vindt u hier beneden onder de nummers 3  en 4 van deze informatie over privacy.


2.2 Reserveren en boeken van parkeerplaatsen

Op onze website www.dus.com bieden wij u de service aan om voor uw reis online een parkeerplaats te boeken of te reserveren. Voor de reservering, dan wel boeking, moet u een gegevensvenster invullen waarin gevraagd wordt naar aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit zijn verplichte gegevens die worden gekenmerkt met een sterretje. Verdere gegevens zijn vrijwillig. Verder moet u de gegevens van betaal-, krediet- of bankkaart doorgeven vanwege de afhandeling van reserverings- en boekingsprocedures. Ook moet u informatie over de in- en uitrit van de parkeergarage verstrekken.

De informatie die wij vragen, is noodzakelijk voor het uitvoeren en afhandelen van een boeking of reservering van een parkeerplaats. De gegevensverwerking dient ook voor het waarborgen van het gehele parkeerproces vanaf binnenrijden tot naar buiten rijden. De gegevens van de bij de boeking of reservering gebruikte krediet- of bankkaart worden in ons boekingssysteem opgeslagen ten behoeve van het in- en uitrijden van de parkeergarage en voor de afrekening. Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking.

Gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden. Als uw toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens, stemt u ermee in dat Flughafen Düsseldorf GmbH uw gegevens verwerkt en gebruikt voor het sturen van reclame per post en het toesturen van informatie over actuele acties en aanbiedingen via elektronische media (e-mail, sms, telefoon). Artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vormt de juridische basis voor uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen aan Flughafen Düsseldorf GmbH, Flughafenstr. 105, 40474 Düsseldorf of per e-mail aan Widerruf-Werbung-Parken@dus.com herroepen.

U kunt bovendien besluiten om naast een individuele boeking ook een klantenaccount aan te maken. Door het aanmaken van een dergelijk klantenaccount worden uw gegevens opgeslagen totdat de toestemming wordt herroepen. Voor het aanmaken van een klantenaccount moet zich registreren met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gebruikersnaam mag een pseudoniem zijn. U kunt uw klantenaccount en de daarin opgeslagen gegevens te allen tijde laten verwijderen door een e-mail aan parken@dus.com of een bericht aan de hierboven onder nummer 1 van deze informatie aangegeven contactadres te sturen.

De in het kader van het boeken of reserveren van een parkeerplaats verwerkte gegevens worden principieel niet aan derden doorgegeven. De tijdens de boekingsprocedure verzamelde gegevens kunnen slechts in individuele gevallen aan de bevoegde autoriteiten worden doorgegeven met het doel eigendomsdelicten of andere strafdaden onder in achtneming van de wettelijke voorwaarden op te lossen. In dit geval wordt u afzonderlijk geïnformeerd, indien dit volgens de wettelijke bepalingen nodig is. Uw gegevens worden voor het uitvoeren van overeenkomsten doorgegeven aan APCOA PARKING Deutschland GmbH en aan Scheidt & Bachmann GmbH. Wij hebben beide bedrijven zorgvuldig geselecteerd. Zij zijn gebonden aan strenge contractuele voorwaarden en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Zij moeten voldoen aan dezelfde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en zijn gebonden aan vertrouwelijkheid.

De bewaartermijn van de door boeking verkregen gegevens bedraagt volgens het handels- en belastingrecht tien jaar. Na afloop van deze tijd worden de gegevens automatisch gewist.
 

2.3 Aanmelding voor onze newsletter

Door uw toestemming te geven, kunt u zich op dus.com abonneren op verscheidene newsletters waarin wij u informeren over nieuwtjes over de luchthaven. De inhoud van de newsletters en de aanbiedingen waarvoor reclame wordt gemaakt, worden in de toestemmingsverklaring benoemd.

Voor het verzenden van onze newsletters hebben wij, behalve uw naam, ook uw e-mailadres nodig. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze newsletters regelmatig met een persoonlijke aanspreektitel te kunnen toezenden. Op de website bestaat ook de mogelijkheid vrijwillig verdere gegevens, zoals uw adres, op te geven. Deze gegevens worden voor het uitvoeren en afwikkelen van prijsvragen en het verlenen van diensten of voor de evaluatie van geanonimiseerde statistische gegevens gebruikt (bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel deelnemers aan een prijsvraag uit een bepaalde stad of postcodegebied komen). Voor de registratie gebruiken wij de zgn. double-opt-in procedure waarbij u de registratie door het bevestigen van uw e-mailadres afsluit. Als deze bevestiging niet binnen 30 dagen volgt, wordt uw aanvraag automatisch uit onze gegevensbestand gewist. Verder slaan wij iedere keer de door u gebruikte IP-adressen en de tijd van aanmelding en bevestiging op. Door deze procedure is er een bewijs van uw aanmelding en kan eventueel misbruik van uw persoonsgegevens worden opgehelderd.

Het verzenden van de newsletter gebeurt uitsluitend na uw voorafgaande toestemming. Artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vormt de juridische basis voor de toezending van de newsletter.

De toestemming die u geeft voor het toezenden van de newsletter kunt u te allen tijde herroepen en de toezending van de newsletter stopzetten. Hiervoor heeft de volgende mogelijkheden ter beschikking: u kunt gebruik maken van de daarvoor bestemde link in de newsletter, een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de verzamelde gegevens zullen wissen ,met uitzondering van de gegevens die wij nodig hebben om de toezending van de newsletter te beëindigen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Episerver GmbH, Wallstraße 16, D-10179 Berlin, is verantwoordelijk voor het versturen van onze newsletter en zij doen dit in onze opdracht. De gegevens die op basis van uw toestemming worden verzameld, worden voor de bovengenoemde verzending doorgegeven aan deze firma. Wij hebben Episerver GmbH zorgvuldig geselecteerd. Zij is gebonden aan strenge contractuele voorwaarden en wordt regelmatig door ons gecontroleerd. Zij moet voldoen aan dezelfde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en is gebonden aan vertrouwelijkheid.


2.4 Contact- en feedbackformulieren

Voor de meest uiteenlopende vragen en suggesties bieden wij u de mogelijkheid om contact op te nemen met ons via de formulieren die beschikbaar zijn op onze website. Hiervoor hebben wij een aanspreektitel, naam, een geldig e-mailadres en uw bericht nodig, zodat wij weten van wie het bericht komt en welke vraag moet worden beantwoord. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Het doel van de gegevensverwerking is het opnemen van contact op basis vrijwillig door u gegeven toestemming op grond van artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag of vraag.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.5 Boeking van vluchten

U heeft de mogelijkheid om via onze website vluchten te boeken. De boeking wordt direct in het systeem van onze partner Ypsilon.Net AG uitgevoerd. Om de boeking volgens uw wensen te kunnen uitvoeren zijn de volgende gegevens vereist: aanspreektitel, naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, vluchtdata, luchtvaartmaatschappij, vliegverbinding, prijs, eventuele andere gegevens (bijvoorbeeld informatie over bagage, sportuitrustingen etc.), kredietkaartgegevens. Tijdens de boekingsprocedure moet u bovendien de algemene voorwaarden van onze partner Ypsilon.Net AG accepteren. Deze gegevens worden niet door de Flughaven Düsseldorf GmbH opgeslagen.

Wij hebben Ypsilon.Net AG, Vilbeler Landstr. 203, D-60388 Frankfurt am Main, opdracht gegeven van de boeking van de vlucht uit te voeren. Wij hebben Ypsilon.Net AG zorgvuldig geselecteerd. Zij is gebonden aan strenge contractuele voorwaarden en wordt regelmatig door ons gecontroleerd. Zij moet voldoen aan dezelfde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en is gebonden aan vertrouwelijkheid. Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking.


2.6 Boekingsaanvraag voor VIP-service

Als er belangstelling bestaat voor onze VIP-service bieden wij u de mogelijkheid om contact op te nemen met ons via de formulieren die beschikbaar zijn op onze website. Om te weten van wie aanvraag afkomstig is, deze te verwerken en te beantwoorden, hebben wij de volgende gegevens nodig: aanspreektitel, de namen van alle reizigers, reisdatum, vluchtnummer, reisdoel, vertrek van de vlucht, aankomsttijd bij de VIP-service, aantal bagagestukken, volledig factuuradres, aanspreektitel, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de opdrachtgever, evenals informatie over de betaalwijze. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking met als doel de gegevensverwerking van de boekingsaanvraag voor de VIP-service en baseert zich op vrijwillig door u gegeven gegevens.

De voor het gebruik van de boekingsaanvraag door ons verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag of vraag.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens die nodig zijn voor de bewerking van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com, dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens vindt niet plaats.


2.7 Sollicitatieportaal

Via het in onze website geïntegreerde sollicitatieportaal d.vinci van delphi Managementberatung GmbH, Nagelsweg 37-39, D- 20097 Hamburg, kunt u ons uw sollicitatie online toesturen De persoonsgegevens die u hier voor registratie en sollicitatie invult en documenten die u uploadt, worden uitsluitend opgeslagen door delphi Managementberatung GmbH. Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking.

Wij hebben delphi Managementberatung GmbH zorgvuldig geselecteerd. Zij is gebonden aan strenge contractuele voorwaarden en wordt regelmatig door ons gecontroleerd. Zij moet voldoen aan dezelfde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en is gebonden aan vertrouwelijkheid.


2.8 Airport-rondleidingen

Wij bieden op onze website www.dus.com een service aan om een airport-rondleiding te boeken. In het boekingsvenster worden de volgende gegevens gevraagd: het soort rondleiding, datum van de rondleiding, aantal deelnemers, aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Verder wordt er gevraagd naar de naam en geboortedatum van elke deelnemer. Dit zijn verplichte gegevens die zijn gekenmerkt door een sterretje. Verdere gegevens zijn vrijwillig. Er wordt geen klantenaccount gecreëerd, maar u heeft na de boeking de mogelijkheid om u via het e-mailadres, dat u voor de boeking heeft gebruikt en uw boekingsnummer, in te loggen op onze dus.com website en de boekingsgegevens te veranderen. De informatie die wij van u nodig hebben, is noodzakelijk voor het uitvoeren en afhandelen van de boeking.

Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking.

Gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden: als toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens, stemt u ermee in dat Flughafen Düsseldorf GmbH uw gegevens verwerkt en gebruikt voor het sturen van reclame per post en het toesturen van informatie over actuele acties en aanbiedingen via elektronische media (e-mail, sms, telefoon) Het doel van de gegevensverwerking is het opnemen van contact op basis van vrijwillig door u gegeven toestemming op grond van artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen herroepen door een bericht te sturen aan Flughafen Düsseldorf GmbH, Flughafenstr. 105, 40474 Düsseldorf, dan wel een e-mail aan Widerruf-Werbung-Besuchertouren@dus.com.

De bewaartermijn van de door boeking verkregen gegevens bedraagt volgens het handels- en belastingrecht tien jaar. Na afloop van deze tijd worden de gegevens gewist.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.9 Aanmelding voor evenementen of manifestaties

Als u interesse heeft in onze evenementen, bieden wij u bij geselecteerde manifestaties de mogelijkheid om zich hiervoor via het op onze website dus.com beschikbare formulier aan te melden. Hiervoor zijn de volgende gegevens vereist: aanspreektitel van alle deelnemers, e-mailadressen. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Het doel van de gegevensverwerking is het aanmelden voor evenementen volgens artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vrijwillig door u gegeven toestemming.

De voor/door ons verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanmelding en gewist na de afhandeling van de door uw gedane aanvraag.
 
Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.


2.10 Kansspelen, vote, quizzen

Op onze website dus.com kunt u deelnemen aan kansspelen, vote of quizzen. Hiervoor is het nodig de volgende gegevens te verstrekken: uw antwoord(en), aanspreekvorm, naam, e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor deelname aan kansspelen, vote of quizzen en om gewonnen prijzen te kunnen melden. Verdere gegevens kunnen op basis van vrijwilligheid worden verstrekt. Deze gegevens worden deels gebruikt voor een geanonimiseerde statistische evaluatie (bijvoorbeeld, van de aantallen deelnemers aan kansspelen uit een bepaalde stad of met een bepaalde postcode).

De gegevensverwerking vindt plaats om deelname aan kansspelen mogelijk te maken volgens artikel 6, lid 1, sub 1, letter a AVG op basis van vrijwillig verleende toestemming.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken wij uitsluitend met als doel een kansspel uit te voeren en wij zullen deze na beëindiging van het kansspel wissen.

U kunt te allen tijde de toestemming tot opslag en verwerking van uw gegevens ter bewerking van uw aanvraag intrekken. Hiertoe kunt u een e-mail sturen aan
internet@dus.com dan wel een bericht aan het contactadres dat hierboven is aangegeven onder cijfer 1 bij deze informatie. Uw herroeping leidt tot het volledige wissen van de gegevens die wij hebben verzameld. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming tot de herroeping blijft daarbij onverlet.

Voor de uitvoering van kansspelen, votes of quizzen maken wij óf gebruik van formulieren in ons Content Management System Sitecore, óf van applicaties van de firma Happy Contests. In dit geval hebben wij een opdracht verstrekt aan Happy Contests GmbH, Maximilianstraße 14, 86150 Augsburg, Duitsland. Happy Contests GmbH is door ons zorgvuldig geselecteerd, is contractueel strikt gebonden aan onze aanwijzingen en wordt door ons regelmatig gecontroleerd. Het bedrijf is evenzeer verplicht tot naleving van de bepalingen voor privacybescherming en vertrouwelijkheid.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt, in het bijzonder het doorgeven ervan aan derden.


2.11 Perscentrum

Als vertegenwoordiger van de media heeft u op onze website dus.com de mogelijkheid zich te registreren voor het onderdeel ‘Pers’ en toegang te krijgen tot foto’s en afbeeldingen in een hoge resolutie. Hiervoor zijn de volgende gegevens vereist: e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer, een zelfgekozen wachtwoord. Er wordt een klantenaccount gecreëerd. Deze gegevens hebben we nodig om uw aanvraag voor foto’s of afbeeldingen uit te voeren en voor het bewerken van verdere aanvragen. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Het doel van de gegevensverwerking is aanmelding voor het perscentrum volgens artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG en is gebaseerd op vrijwillig door u gegeven toestemming.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.12 DUS Expert Lounge

Als vertegenwoordiger van de reisbranche heeft u op onze website dus.com de mogelijkheid om u aan te melden voor onze Extranet DUS Lounge. Als geregistreerde gebruiker van de DUS Expert Lounge ontvangt u actuele informatie over de luchthaven Düsseldorf en kunt u gebruikmaken van de dienstverlening van de luchthaven. Verder organiseren wij voor geregistreerde gebruikers evenementen die gericht zijn op de reisbranche. Hiervoor kunt u zich via de DUS Expert Lounge aanmelden. In het aanmeldingsformulier voor de DUS Expert Lounge zijn de volgende gegevens vereist: e-mailadres, een zelfgekozen wachtwoord, aanspreektitel, naam, adres, geboortedatum, beroep, werkterrein, de naam, het telefoonnummer  en faxnummer van het reisbureau. Deze gegevens zijn vereist voor het verwerken van uw aanmelding en de hierboven beschreven dienstverlening. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Uw aanmelding wordt door ons gecontroleerd en individueel
vrijgeschakeld. Er wordt vervolgens een klantenaccount gecreëerd.

Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking met als doel de gegevensverwerking van de aanmelding voor de DUS Expert Lounge een is gebaseerd op vrijwillig door u verstrekte gegevens.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar expertlounge@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.13 Aanvragen met betrekking tot bedrijfsseminars

Als u een van onze bedrijfsseminars wilt bezoeken, kunt u zich op onze website dus.com online aanmelden voor geselecteerde seminars, bijvoorbeeld seminars over gevaarlijke goederen. Op het aanmeldingsformulier zijn de volgende gegevens vereist: aanspreektitel, naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres van degene die de aanmelding invult. Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van de aanmelding. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Dit geldt ook voor de aanmelding voor E.H.B.O.-cursussen die per e-mail worden gedaan bij erstehilfe@dus.com.

Het doel van de gegevensverwerking is de aanmelding voor bedrijfsseminars volgens artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG en is gebaseerd op vrijwillig door u gegeven toestemming.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.14 Aanmelding voor verplichte scholingen als voorwaarde voor het behoud van de luchthavenpas met foto

Om in het bezit te komen van een luchthavenpas met foto, die toegang geeft tot het niet-openbare deel van de luchthaven, zijn scholingen over veiligheid in de luchtvaart en ramp safety wettelijk voorgeschreven.

Voor de aanmelding op ons boekingsplatform zijn, afgezien van het aanvraag- en klantnummer dat door FDG wordt verstrekt, ook de naam/namen van de deelnemer(s), bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager vereist. De aanmelding kan worden uitgevoerd door de deelnemer of door een vertegenwoordiger die handelt in opdracht van het bedrijf dat optreedt als werkgever.

De verwerking van de gegevens vindt plaats met als doel de aanmelding uit te voeren volgens artikel 6, lid 1, letter a AVG op basis van instemming die u vrijwillig heeft verleend, volgens artikel 6, lid 1 letter c AVG op basis van wettelijke verplichtingen en volgens artikel 6, lid 1, letter f AVG op grond van een gerechtvaardigd belang van FDG.

Er is in ieder geval sprake van een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens bij:

 • overtredingen van de verkeers- en veiligheidsregels van het FBO (luchthavenreglement) en de administratie van op te leggen sancties
 • tijdelijk verleende speciale toestemmingen in samenhang met gronddiensten op de luchthaven
 • tijdelijk verleende toestemmingen in samenhang met het uitvoeren van bedrijfsritten

Wij verwerken de geregistreerde persoonsgegevens om uw aanmelding te kunnen behandelen. Verder kunnen er delen van de gegevens en de feitelijke deelname aan scholingen worden verwerkt en opgeslagen voor het beheer en de verlening van verdere bevoegdheden (bijv. bedrijfsintern rijbewijs, aanmelding voor examens) of opfriscursussen (online scholingen). Dit geldt ook voor aanvragen die in schriftelijke vorm worden gedaan.


2.15 Aanvragen met betrekking tot leveringen

Als u op het luchtvaartterrein iets wilt aanleveren, kunt u zich op onze website dus.com aanmelden om toegang tot het terrein te krijgen. Op het aanmeldingsformulier moet de volgende gegevens invullen: activiteit/project, opdrachtgever/huurder, naam, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, firma, contactpersoon, mobiel nummer, omvang van de levering, doel van de levering, wijze van lossen, datum, tijd, verwachte duur van de levering, type voertuig, lengte en hoogte van voertuig. Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van de aanmelding. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking met als doel de planning en organisatie van  en baseert zich op vrijwillig door u gegeven toestemming..

Uw toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens ten behoeve van het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com of een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.16 Airliner Lounge

Als routeplanner heeft u op onze website dus.com de mogelijkheid om u aan te melden voor onze Extranet Airliner Lounge. Als geregistreerde gebruiker van de Airliner Lounge ontvangt u actuele informatie over de luchthaven Düsseldorf. Verder heeft u de mogelijkheid om via speciale tools kosten of marketingsubsidies te berekenen. In het aanmeldingsformulier voor de DUS Expert Lounge zijn de volgende gegevens vereist: e-mailadres, een zelfgekozen wachtwoord, aanspreektitel, naam, adres, land, telefoonnummer, naam van de airline, airline code. Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van uw aanmelding. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Uw aanmelding wordt door ons gecontroleerd en individueel vrijgeschakeld. Er wordt vervolgens een klantenaccount gecreëerd.

Het doel van de gegevensverwerking is het aanmelden voor evenementen volgens artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vrijwillig door u gegeven toestemming.

Uw toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens ten behoeve van het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com of een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.


2.17 Vliegveldhandboek

Via onze website dis.com kunt u toestemming vragen om ons vliegveldhandboek in te zien. Het vliegveldhandboek documenteert alle processen, procedures en structuren op Düsseldorf Airport volgens de eisen van de EEG-verordening 216/2008 en de EU verordening nr. 139/2014. Het geeft met name uitleg omtrent faciliteiten, dienstverlening, uitrusting, operationele processen, organisatorische en management structuren en het managementsysteem voor veiligheid op Düsseldorf Airport. Het boek documenteert alle relevante informatie met betrekking tot de luchthaven.

Om rekening te houden met de voortdurend veranderende regelgeving en de veranderingen op Düsseldorf Airport zelf controleren wij regelmatig of het vliegveldhandboek nog volledig is en voldoet aan de juridische voorschriften. Het wordt indien nodig geactualiseerd.

In overeenstemming met de EU-verordening nr. 139/2014 stelt Flughafen Düsseldorf GmbH het vliegveldhandboek of individuele relevante hoofdstukken ervan ter beschikking aan personen of instellingen die kunnen aantonen dat zij op grond van hun individuele werkzaamheden en taken een gewettigd belang in de voor hen relevante hoofdstukken hebben.

U kunt het voor u relevante hoofdstuk via een formulier aanvragen. Daarvoor moet u de volgende gegevens invullen: aanspreektitel, naam, firma/instituut, telefoonnummer, e-mailadres en hoofdstuknummer(s). Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van uw aanvraag. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Uw aanvraag wordt door ons gecontroleerd en individueel verwerkt.

Artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking met als doel de verwerking van uw aanvraag van het vliegveldhandboek en is gebaseerd op vrijwillig door u verstrekte gegevens.

Uw toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens ten behoeve van het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com of een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.18 Publicaties bestellen

U heeft de mogelijkheid via onze website dus.com publicaties te bestellen. Hiervoor hebben wij uw naam, een geldig e-mailadres en uw adres nodig. Wij gebruiken deze gegevens voor het verwerken van uw bestelling Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Het doel van de gegevensverwerking is het verzenden van publicaties op basis van vrijwillig door u gegeven toestemming op grond van artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


3 Cookies

Wij gebruiken op onze website cookies. Het gaat hierbij om kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparatuur (bijv. laptop, tablet, smartphone) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. De cookies zorgen ervoor dat de internetbrowser wordt herkend, maar dat de herkenning van de bezoeker door het doorgeven van een ingekort IP-adres uitgesloten is.

Het gebruik van cookies dient ervoor het gebruik van ons aanbod optimaliseren en om te garanderen dat de website gebruikersvriendelijk is. Wij gebruiken daarom zgn. session-cookies om te zien dat u afzonderlijke pagina’s van onze website reeds heeft bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website.

Verder gebruiken wij ook tijdelijke cookies om de gebruikersvriendelijkheid te optimaliseren. Deze worden gedurende 28 dagen op uw eindapparatuur opgeslagen, voor zover u tijdens uw gebruik van dus.com toestemming hebt gegeven voor het gebruik van deze cookies. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt een eerder bezoek automatisch herkend, evenals de instellingen die u heeft gebruikt en wat u heeft ingevuld zodat u dit niet opnieuw hoeft te doen.

Verder zetten wij cookies in om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie nr. 4). Met behulp van deze cookies kunnen wij automatisch vaststellen dat u onze website reeds eerder heeft bezocht. Deze cookies worden na een vooraf gedefinieerde automatisch verwijderd.

Bij het gebruik van een klantenaccount worden cookies gebruikt om u bij een volgend bezoek te kunnen identificeren. Als wij deze cookies niet zouden gebruiken, zou u telkens opnieuw moeten inloggen.

De door cookies verwerkte gegevens zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG. te beschermen. Ons gerechtvaardigd belang ligt in een gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke en functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze website.

U kunt via de browserinstellingen het opslaan van cookies weigeren. Wij wijzen er echter op dat het volledig deactiveren van cookies ertoe kan leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.4 Analysetools

4.1 etracker

Er worden op onze website via technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens verzameld, opgeslagen en gebruikt voor marketing en optimalisatie doeleinden. Om ervoor te zorgen dat de verdere verwerking van gegevens conform de AVG regelgeving geschiedt, maken wij gebruik van de uitgebreide instellingen van de etracker van etracker GmbH die uitsluitend afgekorte IP-adressen  toestaat. Hierdoor is een directe identificering van de gebruiker uitgesloten. Uit de verzamelde gegevens kunnen geen gebruikersprofielen worden samengesteld die zijn gebaseerd op personen. Voor de webanalyse worden cookies (vgl. nr. 3 van de privacyverklaring) ingezet.

Het verzamelen en opslaan van gegevens door het analysetool kunt u voor toekomstig gebruik te allen tijde weigeren door op de volgende link te klikken:
http://www.etracker.de/privacy?et=rxKmss

De technologie van etracker GMBH wordt benut om het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren. De statistische registratie dient ertoe onze website steeds gebruiksvriendelijker en interessanter te maken. De verzamelde gegevens worden permanent opgeslagen en geanonimiseerd geanalyseerd.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologieën en het daarmee verbonden verzamelen van gegevens is artikel 6, lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in een gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke en functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze website.


4.2 INFOnline

Onze website gebruikt de meetmethode (‘SZMnG’) van INFOnline GmbH (www.INFOnline.de) om statistische parameters van het gebruik van onze aanbiedingen vast te stellen. De meting heeft als doel om op basis van een uniforme standaardprocedure vast te stellen hoeveel bezoekers de website bezoeken en hoe zij deze gebruiken om zo tot marktbrede, vergelijkbare waardes te komen.

INFOnline GmbH verzamelt de volgende gegevens, die volgens EU-AVG tot de persoonsgegevens horen :
•    IP-adres: op het internet heeft ieder apparaat een eenduidig adres, het zgn. IP-adres, om gegevens te verzenden en te ontvangen. Om het Internet te laten functioneren is het technisch van belang dat het IP-adres ten minste gedurende een korte tijd wordt bewaard. Voor welke verwerking dan ook worden de IP-adressen met 1 byte ingekort en geanonimiseerd verder verwerkt. De niet-afgekorte IP-adressen worden niet opgeslagen of verder verwerkt.
•    Een toevallig geproduceerde client-identifier: de brede gegevensverwerking maakt voor het herkennen van computersystemen gebruik van een cookie met het kenmerk ‘ioam.de’, een 'Local Storage Object’, of van een kenmerk dat wordt samengesteld uit verschillende soorten informatie die automatisch worden verzonden door uw browser. Dit kenmerk is voor een browser eenduidig zo lang het cookie of Local Storage Object niet wordt gewist. Een meting van de gegevens en de aansluitende identificering van de individuele Client-Identifier is daarom ook pas dan mogelijk, als u andere websites oproept die eveneens gebruik maken van de meetmethode (‘SZMnG’) van INFOnline GmbH.

De geldigheid van het cookie is beperkt tot maximaal 1 jaar.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologieën van InFonline en het daarmee verbonden verzamelen van gegevens is artikel 6, lid 1 f AVG Ons gerechtvaardigd belang ligt in een gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke en functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze website.


4.3 Flurry

Flurry is een systeem voor de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag bij apps. Doorgegeven informatie wordt gebruikt om activiteiten tijdens het gebruik van een app te evalueren, rapporten erover samen te stellen en aanpassingen in te voeren die samenhangen met het gebruik van de app en de website.
Flurry maakt gebruik van cookies. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van de app wordt gewoonlijk naar een server van Flurry Inc. in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Via Flurry worden, onder meer, de volgende technische gegevens geregistreerd: type apparatuur, besturingssysteem en versienummer, naam van de provider, tijdstempel, versie van de app, moment van gebruik en taalinstelling, landencode, foutmeldingen. Gegevens die betrekking hebben op de eindapparatuur (MAC adres, IMEI-nummer, device identifier) worden na registratie onmiddellijk gewist en door Flurry voorzien van een specifieke code. U kunt te allen tijde deze gegevens via http://www.flurry.com/resources/privacy.html deactiveren.
Verdere informatie over de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming vindt u op de website van Flurry: www.flurry.com/privacy-policy.
Art. 6, lid 1, sub f AVG vormt de rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie van Flurry en de daarmee verbonden registratie van gegevens. Ons gerechtvaardigde belang ligt in een gebruikersvriendelijke en aantrekkelijke weergave van contents en aanbiedingen in samenhang met de functie.


4.4  Google-Analytics

We maken gebruik van de analyse-service Google Analytics van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Onderstaande tool is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens om de gebruiks-gebaseerde online-advertentie te leveren. De informatie die door de cookie wordt gemaakt over uw gebruik van deze website, wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, om reports over de activiteiten van de website samen te stellen en om meer service-diensten die met het gebruik van de website en internetgebruik verbonden zijn t.o.v. ons te leveren. Er kunnen pseudonieme gebruikersprofielen uit de verwerkte gegevens worden gemaakt. Op onze website hebben we Google Analytics met de code „anonymizeIP“ uitgebreid. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers binnen de EU of in andere verdragsstaten van het akkoord over de Europese zone afgekort wordt. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar afgekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser werd bepaald, wordt niet met andere gegevens door Google samengevoegd.  De wetten om de persoonsgebonden gegevens te beschermen kunnen in de USA afwijken van de bescherming binnen de EU en ook slechts een geringer beschermingsniveau garanderen. Mochten persoonsgebonden gegevens door Google Analytics in de USA verwerkt worden, dan vindt dit op basis van geschikte vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen plaats die de bescherming van uw gegevens garanderen. Google is volgens het Privacy Shield-akkoord gecertificeerd; meer informatie over het Privacy Shield-akkoord kunt u onder https://www.privacyshield.gov/welcome vinden.

Uw rechten / beroep aantekenen

De opslag van cookies kunt u d.m.v. een bijbehorende instelling in uw browser voorkomen. Bovendien kunt u de registratie van de gegevens die door de cookie zijn gemaakt en betrekking hebben op uw gebruik van de website aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De webanalyse blijft hier zolang gedeactiveerd als dat de add-on door Google niet van zijn kant gedeactiveerd rep. gewist wordt. Daarom moet u de add-on niet wissen zolang de webanalyse niet gewenst is. De add-on is per browser en computer ingesteld. Indien u onze website dus met verschillende browsers of vanuit verschillende computers oproept, moet u voor elke browser resp. computer de add-on afzonderlijk toevoegen. Als alternatief op de browser add-on, vooral bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien voorkomen door op deze link te klikken: Google Analytics Tracking beëindigen.

Er wordt een Opt-Out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website voorkomt. De Opt-Out-cookie is alleen in deze browser geldig en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat gezet. Verwijdert u de cookies in deze browser, dan moet u de Opt-Out-cookie opnieuw instellen. We maken verder gebruik van Google Analytics om gegevens van DoubleClick-cookies en ook AdWords voor statistieke doeleinden te beoordelen. Dit bevat demografische kenmerken (bv. leeftijd en geslacht) en belangen. Deze gegevens zijn niet op een bepaald persoon terug te leiden. Mocht u dit niet wensen, dan kunt u dat altijd via de advertentie-instellingen deactiveren.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van technologieën van Google-Analytics en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.


4.5  Advertentie / individualisering

Various companies are involved in the marketing of our online offers, both in the collection of data and in the distribution of advertising. These companies assume different roles. They may be responsible for data processing (responsible body) or act purely as a service provider bound by instructions (contract processor).

One can distinguish between i) the collection of data and the creation of user profiles and ii) the distribution of advertising.

1. Scope and Purpose of Processing of Personal Data

In order to personalise and create interest-based advertising for a suitable target group, online marketing utilises means to analyse user behaviour and create pseudonymised user profiles, which can then be used in the distribution of advertisements (behavioural advertising). To achieve this, visited offers, clicked content, etc. are collected and stored. This data is regularly stored in a database/profile that can be accessed via a cookie or another means of identification. The names and personal details of users are not stored. Instead, the cookie acts like a pseudonym, and the user’s real name and identity are not known. If necessary, data from third-party sources can also be stored. The profiles are used to store and analyse the behavioural patterns of users when visiting our offers or sometimes through sociodemographic data and assumptions on sociodemographic data (so-called statistical twins of profiles with known data that is compared based on similar or identical surfing behaviour). Profile creation can also be done across networks. Pseudonymised user profiles are not linked to personal data.

Which Data is Collected and Processed

Only the following data may be collected: browser, operating system, IP (Internet Protocol) address, language, URL of the website, time and date of the visit, the data volume and browser plug-ins.

The user data collected is pseudonymised by technical measures. Therefore, the data can be matched to the visiting user, but determining the user’s identity is impossible. The data is not stored together with other personal data of the users.

Unless otherwise specified by us, the respective provider is the responsible party for the processing of data in connection with the tools. The providers of the tools may also disclose information to third parties for the aforementioned purposes.

Cookies

Cookies for Advertising Purposes

This website uses cookies for advertising purposes. Cookies are text files that are saved in the internet browser or that the internet browser saves on the user’s computer. If a user accesses a website, a cookie can be saved in the user’s operating system. The cookie includes a unique string of characters that allows definite identification of the browser when the website is accessed again. These cookies can be used to create user behaviour profiles (e.g. visited offers, clicked content). Those user behaviour profiles can then be used by us or our partner to show you advertising or offers tailored to your interests (behavioural advertising).

Cookies for Third-Party Advertising

The operators of this website cooperate with other companies for the marketing of the website. Those companies may collect user data for advertising purposes through the use of cookies. This makes it possible to display advertising to users that is tailored to their interests and is based on an analysis of overall user behaviour (e.g. subpages visited, banners clicked, search queries made, etc.) and not limited to this website.

Cookies for Analysis Purposes

We use cookies to analyse, record and statistically evaluate user behaviour (e.g. subpages visited, banners clicked, search queries made, etc.).

Use of analysis cookies serves the purpose of improving the quality and the content of this website. Through analysis cookies, we receive information on how the website is used, which allows us to continuously optimise our offers.

Opt-Out

Cookies are stored on the user’s computer and transmitted to our website. As a user, you can control the use of cookies. By changing the settings of your internet browser, you can deactivate the transmission of cookies (which means no user profiles can be created) or limit it (opt-out). Cookies that have already been stored on your system can be deleted at any time both manually and automatically. A deleted cookie can be stored again. The deactivation of cookies, however, prevents them from being created again for tracking purposes. If cookies are deactivated for this website, you may not be able to use some or all of the features of this website. Please also note that the opt-out option is device- and browser-specific and only applies to the end device or browser currently in use. If you are using more than one end device or browser, you must activate the opt-out for each device and each browser used individually.

With regard to the tools offered by them, all our partners offer an opt-out option.

MAIRDUMONT NETLETIX as Marketer

MAIRDUMONT NETLETIX GmbH & Co. KG (mairdumont-netletix.com), Marco-Polo-Straße 1, 73760 Ostfildern (Kemnat), Germany, (MDNX) in its capacity as online marketer is entrusted with the marketing of the advertising spaces of this website. MDNX and the operator of this website are jointly responsible. MDNX collects data for the purpose of behavioural advertising. Within the framework of behavioural advertising, MDNX works with the partners listed below in their respective roles. Some of the partners also use additional service providers. Below, you will find information about each partner on how you can object to the collection of data via the tool used by the partner. Please note that your objection does not disable advertising. Your objection only means that you will not be shown any advertising tailored to your interests or based on your usage behaviour. MDNX passes on the data collected by MDNX to the following partners for advertising purposes.

If you do not wish MDNX to continue having data on your surfing behaviour collected, please click the following link to make use of the opt-out options. Furthermore, you may also use the opt-out options offered by partners of MDNX. Those are listed for each partner. If you decide to opt-out, the respective partner will cease using your personal data and you will no longer be shown advertising based on your usage behaviour (behavioural advertising) through that partner.

You can always cancel an already selected opt-out by clicking on the opt-in button. This option exists for any of the below opt-outs offered by the partners. MDNX cooperates with the following marketers.

Marketers

 • DELTA advertising GmbH, (delta-advertising.com) Balanstr. 73 (Haus 31 E), 81541 München, Germany, (DELTA), is the responsible body for marketing new or non-standardised advertising spaces. Furthermore, DELTA sells inventory that has not been sold through other marketers. If you do not wish DELTA to continue having data on your surfing behaviour collected, please click the following link to make use of the opt-out options. Furthermore, you may also use the opt-out options offered by the partners below. If you decide to opt-out, the respective partner will cease using your personal data and you will no longer be shown advertising based on your usage behaviour (behavioural advertising) through that partner.

Please note that DELTA also uses the user profiles to recognise the user when visiting a different online presence and offer them interest-based advertising.  DELTA is the responsible body. DELTA’s activities are coordinated with MDNX so that DELTA and MDNX are joint controllers in accordance with art. 26 GDPR.  Within the framework of the Joint Controller Agreement concluded between them, MDNX and DELTA have agreed that DELTA shall assume the obligations  under art. 26 GDPR insofar as DELTA collects and processes the data. The essential part of the regulations of the Joint Controller Agreement and, in particular,  the rights of users are specified in clause (3) and must therefore be applied to the relationship between MDNX and DELTA.

 • Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG (motorpresse.de), Leuschnerstr. 1, 70174 Stuttgart, Germany (Motor Presse, MPS) is a marketer. As the responsible body, MPS analyses user behaviour through other service providers, such as Ströer Media Deutschland GmbH, for behavioural advertising purposes. If you do not wish Motor Presse to continue collecting data on your surfing behaviour, please click here to make use of the opt-out option of the tools used. You will then no longer receive advertising banners based on your online surfing behaviour. For more information on the privacy policy of Motor Presse Stuttgart, please click here.
 • G+J Electronic Media Sales GmbH (gujmedia.de), Am Baumwall 11, 20459 Hamburg, Germany (G+J e|MS) is a responsible body for the marketing of this website. As part of its marketing activities, G+J e|MS and third-party companies contracted to do so by G+J e|MS collect and process data that does not directly personally identify users (pseudonymised data). Information may be placed locally in the user’s browser by storing it in cookies, the local storage or the session storage. Insofar as G+J e|MS or third-parties contracted by G+J e|MS processes personally identifiable data on the basis of a legitimate interest, this will continue for only so long as the user does not object or revoke agreement (opt-out). An overview of the local storage methods and data collection utilized by G+J e|MS or third parties is available in this summary. This overview includes general and detailed information on the company name and address, the personally identifiable information collected, processed and/or shared with third parties, the collected data categories, the purpose of processing, and the opt-out option.
 • IP Deutschland GmbH (ip.de), Picassoplatz 1, 50679 Cologne, Germany, (IP Deutschland) is an online marketer and acts in this regard as a responsible body. The marketer exclusively receives video inventory and offers it as independent inventory packages. The marketer uses pseudonymized data to get higher prices for the inventory. Here you can find the opt-out options, detailed information on individual data processing processes, and the service providers/parties used by IP Deutschland marketing. This overview includes general and detailed information on the company name and address, the personally identifiable information collected, processed and/or shared with third parties, the collected data categories, the purpose of processing, data recipients, transmission to third-party countries, storage duration and data sources, as well as the contact information for IP Deutschland GmbH’s data protection officer.
 • Ströer Media Deutschland GmbH (stroeer.de), Ströer-Allee 1, 50999 Cologne, Germany, (Ströer) is an online marketer and primarily acts as a processor. The marketer receives MDNX inventory and offers it as independent inventory packages. The marketer buys data (predictive behavioural data) to get higher prices for the inventory. If you do not wish Ströer to continue collecting data on your surfing behaviour, please click here to make use of the opt-out options. You will then no longer receive advertising banners based on your online surfing behaviour.

Distribution of Advertising

Different parties are involved in the distribution of online advertising. It is generally mostly automated and based on the cooperation of the different parties. The following parties are involved in marketing our offers:

a) Ad servers

So-called “ad servers” are used for the delivery of advertising media that advertisers book on the publisher media. To this end, ad server providers use cookies that can be used to measure certain success parameters, such as ad display or user clicks. The providers act as processors. We work with the following ad server providers:

 • Google Ireland Limited (google.de), Gordon House, Barrow St Dublin 4, Ireland, (Google) is a processor that provides MDNX with an ad server. If you do not wish Google to continue collecting data, please click the following link. With this opt-out cookie, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented.

You can prevent participation in the Google tracking process by changing the relevant options under Ads Settings. These settings will be deleted when you delete your cookies.

You can find further information on DoubleClick by Google at Doubleclick, and in general at Google under Privacy Policy. You can also visit the online presence of the Network Advertising Initiative (NAI) here. Google is subject to the EU-US Privacy Shield.

 • Smartclip Holding AG (smartclip.com), Kleiner Burstah 12/Nikolaikontor, 20457 Hamburg, Germany, (Smartclip) is a processor that provides MDNX with an ad server for advertising media delivery. If you do not wish Smartclip to continue collecting anonymised data, please click the following link. With this opt-out cookie, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented.
 • SpotX Deutschland GmbH (spotx.tv), Kleiner Burstah 12/Nikolaikontor, 20457 Hamburg, Germany, (SpotX) is a processor that provides MDNX with an ad server for advertising media delivery. If you do not wish SpotX to continue collecting pseudonymised data, please click the following link. With this opt-out cookie, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented.
 • Additional ad servers

Company

Address

Privacy Policy Information

Opt-Out

AdForm Germany GmbH

adform.com, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg

Link

Link

AdGear

adgear.com, 460 McGill Street Suite 200, Montreal, QC H2Y 2H2

Link

Link

ADITION technologies AG

adition.com, Oststr. 55, 40211 Düsseldorf

Link

Link

Adjust GmbH

adjust.com, Saarbrücker Straße 37A, 10405 Berlin

Link

Link

AdSpirit GmbH

adspirit.de, Niedstraße 40-41, 12159 Berlin

Link

Link

Advanced Store GmbH

ad4mat.com, Alte Jakobstraße 79/80, 10179 Berlin

Link

Link

Celtra Inc.

celtra.com, 545 Boylston Street, 11th fl. Boston, MA 02116

Link

Link

Digital Advolution GmbH & Co. KG

advolution.de, Kaistraße 16a, 40221 Düsseldorf

Link

Link

Ignition One Inc.

ignitionone.com, Leonrodstraße 52, 80636 München

Link

Link

Ooyala, Videoplaza

ooyala.com, Corporate HQ, 2099 Gateway Place, Suite 600, San Jose, CA 95110

Link

Link

Smart Adserver GmbH

smartadserver.com, M-33 Höfe- Mehringdam 33, 10961 Berlin

Link

Link


b) Supply-Side Platforms (SSP)

In the distribution of online advertising, so-called “Supply-Side Platforms” (SSP) are also integrated. They offer the advertising space (inventory) offered by the publishers' marketers through automated marketing to the so-called "Demand Side Platforms" (DSP). In turn, the DSPs bundle the demand side, i.e. advertisers and especially their agencies, and offer advertising space offered by the SSPs. The processing of bids from DSPs for advertisers on inventory offered by the SSPs takes place via programmatic marketing platforms, also called an AdExchange, automatically and in real time. Neither SSPs nor DSPs or AdExchanges determine the purpose of data processing, which is specified to them by their respective clients. They therefore act as processors. Commissioned SSPs are:

 • Yieldlab AG (yieldlab.de), Colonnaden 41, 20354 Hamburg, Germany, (Yieldlab) offers an SSP for auction-based sales of advertising space and stores users’ pseudonyms. If you do not wish Yieldlab to continue collecting data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • The Rubicon Project (rubiconproject.com), Kemperplatz 1, 10785 Berlin, Germany (Rubicon) acts as a responsible body, offers an SSP for auction-based sales of advertising space, and stores users’ pseudonyms. If you do not wish Rubicon to continue collecting data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • In addition to the ad server, Adition technologies AG (Adition) (see above) also offers an SSP. It is used for the auction-based sales of advertising space and stores users’ pseudonyms. Please refer to the opt-out options provided above.
 • Smartclip Holding AG (smartclip.com) (see above), (Smartclip) not only provides an ad server but also acts as a partner for video campaigns distributed on the MDNX portfolio. In addition to providing the ad server, Smartclip therefore also offers an SSP for the auction-based sales of advertising space and stores users’ pseudonyms. For more information on the privacy policy and opt-out options, please click here. Under the link provided above, you can also use the opt-out option to prevent the collection and processing of your data. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • SpotX Deutschland GmbH (spotx.tv) (see above), (SpotX) also provides auction-based sales of advertising space in addition to the ad server. For more information on the privacy policy and opt-out options, please click here. If you do not wish SpotX to continue collecting pseudonymised data, please click the following link. With this opt-out cookie, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented.
 • AppNexus, Inc. (appnexus.com), 28 W 23rd Street, 4th floor, New Sork, NY, 10010, USA. (AppNexus) offers an SSP for auction-based sales of advertising space and stores users’ pseudonyms. If you do not wish AppNexus to continue collecting data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Improvedigital International B.V. (improvedigital.com), 1013 AP Amsterdam, Danzigerkade 00215, the Netherlands, (Improvedigital) offers the auction-based sales of advertising space and stores users’ pseudonyms. If you do not wish Improvedigital to continue collecting data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Index Exchange, Inc. (indexexchange.com), 74 Wingold Avenue, Toronto, Ontario M6B1P5 Canada, (Indexexchange) offers an SSP for auction-based sales of advertising space and stores users’ pseudonyms. If you do not wish Indexexchange to continue collecting data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Oath Limited (oath.com), Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Cologne, Germany (oath) is an SSP and a data processor. If you do not wish oath to continue collecting and processing pseudonymised data, please click the following link and contact the provider to cancel the use of personal information or to block personal information.
 • OpenX GmbH (openx.com), Maximilianstr. 47, 80538 Munich, Germany (OpenX) offers an SSP for auction-based sales of advertising space and stores users’ pseudonyms. If you do not wish OpenX to continue collecting data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Google Ireland Limited (google.de), Gordon House, Barrow St Dublin 4, Ireland, (Google) is a processor that provides a programmatic marketing platform with its Google AdExchange/AdSense. On this platform, DSPs make offers that lead to the display of paid advertising in real time. For more information, please refer to the Google website. If you do not wish Google to continue collecting data, please click the following link (Opt-Out). If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Amazon Europe Core S. à. r. l. (amazon.com), 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, ("Amazon"), supplies, as the responsible body, an SSP. Our website participates in the partner programme and is a partner of the advertising programme that was designed to supply a medium for websites, which when used for placing advertising and links to amazon.de, allows advertising refunds to be earned.

Statistical information about you is collected and processed by our advertising partners for the purpose of supplying advertising. Visiting the website provides Amazon with the information that you have accessed the relevant page on out website. Amazon also uses Web Beacons to determine your demand and may place a cookie on your computer. We have no influence on the data collected and are not aware of the scope of data collection or its duration of storage. When you are logged in to Amazon, your information can be directly associated with that account. If you do not want your Amazon profile to be associated in this way, you must first log out. It is possible that Amazon shares your data with contract partners and government authorities. We have no influence on the data collected and are not aware of the scope of data collection. Data is sent to the USA and analysed there.

You can prevent Amazon partner programme cookies from being stored on your computer by deactivating interest-related advertising on Amazon via this link. Please note that deleting cookies may prevent you from being able to use all features in their entirety.

Amazon is subject to the EU-US Privacy Shield. More information on the Privacy Shield is available here. More information on the data used by Amazon is available in the Privacy Policy and the information on cookies and internet advertising.

 • Additional SSPs

Company

Address

Privacy Policy Information

Opt-Out

Audience2Media

audience2media.com, 35, King Street, Fifth Floor, London, WC2E 8JG

Link

Link

Infectious Media Ltd.

infectiousmedia.com, 3-7 Herbal Hill, London EC1R 5EJ

Link

Link

Pubmatic Inc.

pubmatic.com, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg

Link

Link


c) Demand Side Platforms (DSP)

DSPs serve advertisers and agents in the purchasing of advertising spaces on SSPs, Ad Exchanges and AdNetworks. They help the demand side find the right advertising spaces. For this purpose, DSPs obtain personal data from the SSPs to find a possible offer in auction-based trading. If you do not wish DSPs to continue collecting and storing pseudonymised data, please click the link.

 • Attached DSPs

Company

Address

Privacy Policy Information

Opt-Out

(Splicky) Goldbach Digital Services AG

splicky.com, Seestraße 353, 8038 Zürich Wollishofen

Link

Link

A9 (Amazon Advertising Platform)

amazon.com, PO Box 504, 94302 Palo Alto, CA

Link

Link

Active Agent AG

active-agent.com, Ellen-Gottlieb-Straße 16, 79106 Freiburg

Link

Link

Adelphic

adelphic.com, Massachusetts, 880 Main Street, Floor 3, Waltham, MA 02451

Link

Link

AdForm Germany GmbH

adform.com, Copenhagen

Link

Link

Amobee

amobee.com, 835 Main Street, 94063-1901 Redwood City, CA

Link

Link

Bidswitch / Iponweb

iponweb.com, 16 Garrick Street, WC2E 9BA Convent Garden, London

Link

Link

Conversant

conversant.com, 30699 Russell Ranch Road, 91362 Westlake Village, CA

Link

Link

DataXu

dataxu.com, 281 Summer Street, 5th Floor, 02210 Boston, MA

Link

Link

Google Doubleclick Bid Manager

google.com, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, CA

Link

Link

LiquidM

liquidm.com, Rosenthaler Straße 36, Berlin

Link

Link

MediaMath Inc.

mediamath.com, Dorotheenstr. 35, 10117 Berlin

Link

Link

Outbrain Ltd.

outbrain.com/de, 5 New Bridge Street, London, EC4V, 6JA

Link

Link

Platform161

platform161.com, Johan Huizingalaan 763a, 1066 VH Amsterdam

Link

Link

Quantcast

quantcast.com, 201 3rd St, 94103-3153 San Francisco, CA

Link

Link

Remerge

remerge.io, Gryphiusstr. 13, Berlin

Link

Link

RocketFuel GmbH

rocketfuel.com, Neuer Dovenhof, Brandstwiete 1, 20457 Hamburg

Link

Link

Sizmek Technologies GmbH

sizmek.com, Brandstwiete 1, 20457 Hamburg

Link

Link

Sociomantic

sociomantic.com, Münzstraße 19, 10178 Berlin

Link

Link

TabMo

tabmo.io

Link

Link

TheTradeDesk Inc.

thetradedesk.com, 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA, 93001

Link

Link


d) Data Management Platform (DMP)

Data management platforms (DMP) are platforms on which target groups can be managed.

 • The Adex GmbH (theadex.com), Bugenhagenstraße 5, 20095 Hamburg, Germany, (Adex) is a processing service and the data management platform (DMP) used by us. We use the platform to store and segment collected data for advertising purposes. Adex has APIs for all standard DSPs and makes it possible to carry out user matching (the matching of pseudonyms) with DSPs. Pixels from the respective DSPs (Adition/Active Agent, Adform, AppNexus, Google DBM, Mediamath, Platform 161, TheTradeDesk) are downloaded. Adex creates and continually updates matching tables. Information older than 180 days is deleted.
 • Additional DMPs

Company

Address

Privacy Policy Information

Opt-Out

Adobe Systems Software

adobe.com, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24

Link

Link

dataXtrade GmbH

dataxtrade.com, Dachauer Straße 15c, 80335 München

Link

Link

Lotame solutions

lotame.com, 440 9th Avenue, Floor 15, New York, NY 10001

Link

Link

Salesforce.com Germany

salesforce.com, Erika-Mann-Straße 31, 80636 München

Link

Link

Visual IQ

visualiq.com, 75 Second Avenue, Suite 330, Needham, MA 02494-2813

Link

Link

Weborama

weborama.com, 15 rue Clavel, 75019 Paris

Link

Link


e) Agencies and Advertisers

It is also possible that agencies and advertisers are involved who are connected to the DSPs and use them to make/manage requests regarding the demand for advertising space or place bids for such space. It is possible that many participating parties are involved and it is impossible to say in advance if they come into contact with the marketing data because this depends on the commercial agreement made about the advertising space (collectively called “agencies”). They can therefore only be listed as categories. Agencies include companies who receive advertising budgets from marketers and use these within, among other things, the framework of the presented marketing activity. These agencies are contractually restricted to use user data for the campaign. This means that they are not allowed to build detailed profiles or permanently store information. Agencies are also responsible bodies for their contractors, the advertisers. Only in exceptional cases do agencies independently collect data on the publisher media.

 • add2 GmbH (add2.de), Kaiserstraße 16a, 40221 Düsseldorf, Germany, (add2) is an agency for advertisers and acts as a responsible body. If you do not wish add2 to continue collecting pseudonymised data, please click the following link and contact the provider to cancel the use of personal information or to block personal information.
 • Clicktripz (clicktripz.com), CA 90266 Manhattan Beach, 1112 Ocean Drive, Suite 200, USA (Clicktripz) collects and processes information on user travel criteria and shopping behaviour, including through the use of cookies, to supply relevant travel offers online from partner websites. Information on the privacy policy is available here. If you do not wish Clicktripz to continue collecting and processing anonymised data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Criteo GmbH (criteo.com), Gewürzmühlstr. 11, 80538 Munich, Germany, (Criteo) is a responsible body that makes it possible to advertise suitable products to shop users. To this end, Criteo stores a pseudonym and product profiles for each user and advertises accordingly on MDNX advertising spaces. The data collected by Criteo on websites is used by Criteo to supply Criteo services, to improve Criteo technology and to supply and improve other Criteo products or services that may interest customers at that time. Detailed information is available in the T&Cs on www.criteo.com. If you do not wish Criteo to continue collecting and processing data on your surfing behaviour, please click here to make use of the opt-out option.
 • Define Media (definemedia.de), An der Raumfabrik 31a, 76227 Karlsruhe, Germany, (Define) is a processor and offers native advertising campaigns (image-text combinations) and delivers these on websites marketed by MDNX. If you do not wish Define to continue collecting and processing anonymised data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Dentsu Aegis Network Germany (dentsuaegisnetwork.com), Kreuzberger Ring 19, 65205 Wiesbaden, Germany (dentsuaegis) is an agency group for marketers and acts as a responsible body. The group agencies are: Carat, Dentsu, dentsu X, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, Merkle, MKTG, Posterscope and Vizeum. If you do not wish dentsuaegis to continue collecting and processing pseudonymised data, please click here to make use of the opt-out option.
 • Docchek GmbH (doccheck.com/de), DocCheck Medical Services GmbH, Vogelsanger Str. 66, 50823 Cologne, Germany, (DocCheck) places cookies with information on, for example, profession, area of expertise and activity in order to deliver advertising in the area of medical information offers on DocCheck and other websites in accordance with the Pharmaceutical Advertising Act and adapted to your personal interests. This information is encrypted and pseudonymised so that third parties are unable to associate the information with a specific person. DocCheck does not use these cookies to analyse your user behaviour in the sense of profiling you.
 • groupm (groupm.com), Derendorfer Allee 26, 40476, Düsseldorf, Germany, (groupm) is a group of media agencies that operates as a processor. Information on the privacy policy is available here. If you do not wish groupm to continue collecting and processing data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Justpremium B.V. (justpremium.com), 1117 CL Schiphol Oost, Constellation Building, Stationsplein NO 410, The Netherlands, (Justpremium) markets desktop and mobile content. Advertising products sold by Justpremium are distributed on websites in the MDNX portfolio. If you do not wish Justpremium to continue collecting and processing anonymised data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Ligatus GmbH, (ligatus.com), Christophstraße 19, 50670 Cologne, Germany, (Ligatus) is a processor who offers content recommendations and displays these on MDNX websites. Information on the privacy policy is available here. If you do not wish Ligatus to continue collecting pseudonymised data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • mediascale GmbH & Co. KG (mediascale.de), Haus der Kommunikation, Brienner Strasse 45 a–d, 80333 Munich, Germany (mediascale) is an agency for marketers and acts as a processor. If you do not wish mediascale to continue collecting anonymised data, please click the following link and contact the provider to cancel the use of personal information or to block personal information.
 • Nano Interactive GmbH (nanointeractive.com), Moosstraße 7, 82319 Starnberg, Germany, (Nano) is a responsible body that offers search-based advertising products. Advertising products sold by Nano are displayed on websites in the MDNX portfolio. Information on the Nano privacy policy is available here. If you do not wish Nano to continue collecting and processing data, please click the following link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Omnicom Media Group Germany GmbH (omnicommediagroup.de) Grünstraße 15, 40212 Dusseldorf, Germany, (Omnicom) is a group of agencies for marketers and acts as a processor. If you do not wish Omnicom to continue collecting pseudonymised data, please click the following link and contact the provider to cancel the use of personal information or to block personal information.
 • Performance Media Deutschland GmbH (performance-media.de) Gorch-Fock-Wall 1a, 20354 Hamburg, Germany (Performance) is an agency for marketers and acts as a processor. If you do not wish Performance to continue collecting pseudonymised data, please click the following link and contact the provider to cancel the use of personal information or to block personal information.
 • pilot Hamburg GmbH und Co. KG (pilot.de), Neue Rabenstraße 12, 20354 Hamburg, Germany, (Pilot) is a media agency that acts as a processor. Information on the privacy policy is available here. If you do not wish Pilot to continue collecting data on your surfing behaviour, please click the opt-out link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Plan.Net Gruppe für digitale Kommunikation GmbH und Co. KG (plan-net.com/de), Brienner Str. 45a-d, 80333 Munich, Germany (PlanNet) is a media agency that acts as a responsible body. Information on the privacy policy is available here. If you do not wish PlanNet to continue collecting data on your surfing behaviour, please click the opt-out link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • plista GmbH, (plista.com) Torstraße 33–35, 10119 Berlin, Germany, (plista) is a responsible data processing marketing partner and also operates as a partner for marketers. Plista has a global platform for data-driven native advertising (content orientated image-text combinations). The native advertising formats are distributed on MDMNX websites. If you do not wish plista to continue collecting data on your surfing behaviour, please click here to make use of the opt-out option. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • ShowHeroes GmbH (showheroes.com), Leibnizstr. 102 10625 Berlin, Germany, (Showheroes) produces mobile video content that is distributed and marketed in the ShowHeroes video player on MDNX sites. Showheroes also acts as a processor. Information on the Showheroes privacy policy is available here. If you do not wish Showheroes to continue collecting and processing data, please click the following opt-out link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Teads Deutschland GmbH (teads.tv), Poststraße 6, 20354 Hamburg, Germany, (Teads) is a partner for video campaigns that are distributed on the MDNX portfolio. Teads also acts as a processor. Information on the privacy policy is available here. If you do not wish Teads to continue collecting and processing data, please click the following opt-out link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Unruly Media GmbH (unruly.co) Großer Burstah 36-38 D-20457 Hamburg, Germany, (Unruly) is a processor and purchases advertising space. Delivery is handled by its own AdServer. Information on the privacy policy is available here. If you do not wish Unruly to continue collecting and processing data, please click the following link. For further information, please click here. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Additional agencies and advertisers

Company

Address

Privacy Policy Information

Opt-Out

ALDI Süd

aldi.de, Burgstraße 37, 45476 Mülheim an der Ruhr

Link

Link

Crutchfield Corporation

crutchfield.com, 1 Crutchfield Park, Charlottesville, VA 22911-9097

Link

Link

DePauli AG

herrenausstatter.de, Gutenbergstrasse 3a, 85748 Garching

Link

Link

DWS Investment

dws.de, Mainzer Landstr. 11-17, 60329 Frankfurt

Link

Link

eBay GmbH

ebay.de, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow

Link

Link

eprimo

eprimo.de, Flughafenstraße 20, 63263 Neu-Isenburg

Link

Link

Eurowings

eurowings.com/de.html, Eurowings GmbH, Waldstr. 249 6, 51147 Köln

Link

Link

Facebook Germany

facebook.de, Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg

Link

Link

Factor Eleven GmbH

factor-eleven.de, Siemensstraße 3, 35463 Fernwald - Annerod

Link

Link

Forbes Media

forbes.com, 499 Washington Blvd, Jersey City, NJ 07310

Link

Link

Hapag Lloyd

hapag-lloyd.com, Ballindamm 25, 20095 Hamburg

Link

Link

HSE24 Home Shopping

hse24.de, Münchener Straße 101 h, 85737 Ismaning

Link

Link

Kayak Europe GmbH

kayak.com, Fraumünsterstraße 16, 8001 Zürich

Link

Link

Klarmobil GmbH

klarmobil.de, Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf

Link

Link

Lands' End Returns

landsend.com, 2 Lands' End Lane, Dodgeville, WI 53595

Link

Link

ltur GmbH

ltur.com/de, Augustaplatz 8, 76530 Baden-Baden

Link

Link

M,P,NEWMEDIA, GmbH

mp-newmedia.de, Hindenburgstraße 45, 71638 Ludwigsburg

Link

Link

Madeleine

madeleine.de, Im Pinderpark 7, 90513 Zirndorf

Link

Link

NETCOLOGNE Telekommunikation GmbH

netcologne.de, Am Coloneum 9, 50829 Köln

Link

Link

Netflix International B.V.

netflix.com, Tadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam

Link

Link

Otto GmbH & Co. KG

otto.de, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg

Link

Link

Peter Hahn GmbH

peterhahn.de, Peter-Hahn-Platz 1, 73650 Winterbach

Link

Link

Publicis Media Gmbh

publicismedia.de, Toulouser Allee 3, 40211 Düsseldorf

Link

Link

Sixt Leasing

sixt-neuwagen.de, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach

Link

Link

Spartoo

spartoo.co.uk

Link

Link

Unitymedia GmbH

unitymedia.de, Aachener Straße 746/750, 50933 Köln

Link

Link

Vertriebswerk GmbH

eazy.de, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim

Link

Link

Vodafone GmbH

vodafone.de, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf

Link

Link

Vorwerk

vorwerk.de, Mühlenweg 17 - 37, 42270 Wuppertal

Link

Link

Waystack

wayfair.com, Wayfair LLC, 4 Copley Place, 7th Floor, Boston, MA 02116

Link

Link

What's App SIM

whatsappsim.de, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München

Link

Link

Wonderbly

wonderbly.com

Link

Link

YouGov

yougov.co.uk, 50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT

Link

Linkf) Analysis Service Providers

Analysis for statistical purposes

In order make our online offer more user-friendly, to measure their reach and to be able to conduct market research, we require statistical information on the use of our online offers.

Our website uses the SZMnG measurement process from INFOnline GmbH to determine statistical key values about the use of our offers. The aim of usage measurement is to statistically determine the number of visits to our website, the number of website visitors and their surfing behaviour based on a uniform standard process and thereby obtain market-wide comparable values.

For all digital offers belonging to members of the Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) or who participate in studies by the Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF), the usage statistics are regularly processed by AGOF and Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) to determine reach and are published with the performance value “Unique User” as well as by the IVW with the performance values “Page Impression” and “Visits”. These reach values and statistics can be reviewed on the respective websites.

1. Legal Basis and Purpose

Measurements made by INFOnline GmbH using the SZMnG measurement process are made with legitimate interest as in accordance with art. 6 para 1 lit. f GDPR.

The purpose of processing personal information is the creation of statistics and user categories. These statistics serve to understand and verify the usage of our offer. User categories form the basis for the legitimately interested alignment of advertising materials and measures. User measurement that provides a comparison to other market participants is essential for the marketing of this website. Our legitimate interest results from the commercial usability of the findings that can be determined from the statistics and user categories, and the market value of our website and through direct comparison with third-party websites. Moreover, we have a legitimate interest in providing the pseudonymised data of INFOnline, AGOF and IVW for the purposes of market research (AGOF, agma) and for statistical purposes (INFOnline, IVW). Furthermore, we have a legitimate interest in providing the pseudonymised data of INFOnline for the continued development and delivery of interest-based advertising material.

2. Data Type

INFOnline GmbH collects the following data that, according to the GDPR, has a personal connection:

 • IP address: Every device requires a unique address (IP address) in order to transmit information over the internet. The temporary storage of the IP address is technically required for the internet to work. IP addresses are shortened by 1 Byte before any kind of processing and are processed only in an anonymised form. Complete IP addresses are not stored or processed.
 • A randomly generated client identifier: In order to recognise computer systems, reach processing uses either a cookie labelled “ioam.de”, a local storage object or a signature that is created from a range of information that is automatically transmitted by your browser. This identifier is unique to a browser until the cookies or local storage object is deleted. When you visit other websites that also use the SZMnG measurement process from INFOnline GmbH, it becomes possible to measure data and associate the ClientIdentifier. The validity of this cookie is limited to a year.
3. Data Usage

The measurement process from INFOnline GmbH used on this website collects usage data. This is done to collect the following performance values page impressions, visits and clients, and to derive other key values (e.g., qualified clients). The measured data is used as followed:

 • Geolocation, meaning the association of a website visit to the location from which it is accessed, is conducted based solely on the anonymised IP address and is no more specific than a federal state/region level. The collected geographical data can in no way be used to determine the concrete location of a user.
 • The usage data of a technical client (e.g., a device’s browser) is collected across websites and stored in a database. This information is used to technically estimate socio-economic data of age and gender, which is then transmitted to AGOF service providers for further reach processing. AGOOF studies use random samples to technically estimate socio-economic characteristics that can be associated with the following categories: age, gender, nationality, professional occupation, marital status, general household information, household income, place of residence, internet usage, online interests, place of use, user type.
4. Duration of Data Storage

INFOnline GmbH does not store the complete IP address. The shortened IP address is stored for a maximum of 60 days. The usage data in connection with the unique identifier is stored for a maximum of 6 months.

5. Data Sharing

The IP address and the shortened IP address are not shared. Data with client identifiers are shared with the following AGOF service providers for the creation of AGOF studies:

6. Right of Objection

If you do not wish to participate, you can object to the measurement via the following link. It is technically required to place a cookie in order to guarantee exclusion from measurements. If these cookies are deleted in your browser, you must repeat the opt-out process described at the link provided above.

g) Tracking Service Providers

For the optimisation of the online and marketing offer, and for measuring the reach and execution of market research, we require statistical information on the use of our online offer and the usage behaviour of users across multiple online offers. For this purpose, we and our advertising partners use a range of tracking service partners that act as data processors. These are listed in the following table. If you do not wish Tracking Service Providers to continue collecting and storing pseudonymised data, please click the following links.

 • twiago GmbH, (twiago.de) Gustav-Heinemann-Ufer 72, 50968 Köln, (“Twiago”) collects data for delivery of usage-based advertising. To record users behavior, a cookie will be stored on your computer. All data is collected anonymously, a personal identification is therefore excluded. For more information about the privacy policy of twiago and a possibility of contradiction can be found here.


Attached Tracking Service Providers:

Company

Address

Privacy Policy Information

Opt-Out

Ablida GmbH, Inc.

Ablida.de, Düsselstraße 30, 40219 Düsseldorf

Link

Link

ADARA, Inc.

adara.com, 1070 E. Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303

Link

Link

AdTriba GmbH

adtriba.de, Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg

Link

Link

Comscore Gesellschaft

comscore.com, Herikerbergweg 280 1101 CT Amsterdam

Link

Link

Dynamic 1001 GmbH

dynamic1001.com, Im Mediapark 8, 50670 Köln

Link

Link

econda GmbH

econda.com, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe

Link

Link

freenet GmbH

freenet.de, Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg

Link

Link

intelliAd Media GmbH

intelliad.de, Sendlinger Str. 7, 80331 München

Link

Link

Refined Labs GmbH

refinedlab.com, Theresienstraße 4-6, 80333 München

Link

Link

The Nielsen Company

nielsen.com, Insterburger Straße 16, 60487 Frankfurt am Main

Link

Link

The Nielsen Company LLC

nielsen.com, 85 Broad St, New York, NY 10004

Link

Link

Webtrekk GmbH

webtrekk.com, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin

Link

Link


h) Ad Verification

Ad Verification uses technical measurements to verify the delivery of digital campaigns. Included in measurements and verification are visibility, ad effectiveness, ad fraud, targeting quality, target groups and brand protection. We use Ad Verification for ad delivery to protect users, publishers and advertising partners from unwanted ad results. If you do not wish Ad Verification service providers to continue collecting and storing pseudonymised data, please click the following links.

Attached Ad Verification:

Company

Address

Privacy Policy Information

Opt-Out

Ad Clear GmbH

adclear.net, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin

Link

Link

DoubleVerify Inc.

doubleverify.com, 233 Spring Street, 4th Floor, New York 10013

Link

Link

Exactag Gmbh

exactag.com, Philosophenweg 17, 47051 Duisburg

Link

Link

GP One GmbH

gsi-one.org, Otto-Wickenhöfer-Str. 7, 35108 Allendorf/Battenfeld

Link

Link

Integral Ad Science

integralads.com, Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin

Link

Link

Meetrics GmbH

meetrics.com, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin

Link

Link

Moat (Oracle Deutschland)

moat.com, Riesstraße 25, 80992 München

Link

Link


i) Miscellaneous Service Providers
 • Nugg.ad GmbH (nugg.ad), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Germany, (nugg.ad) offers as a processor for MDNX services in the area of analysis, user recognition and profile creation (more information here). If you do not wish nugg.ad to continue collecting data on your surfing behaviour, please click here to make use of the opt-out option. You will then no longer receive advertising banners based on your online surfing behaviour.
 • Emetriq GmbH (www.emetriq.com), Vorsetzen 35, 20459 Hamburg, Germany, (emetriq) offers, as a processor, services in the area of analysis, user recognition and profile creation (more information here). If you do not wish emetriq to continue collecting data on your surfing behaviour, please click here to make use of the opt-out option. You will then no longer receive advertising banners based on your online surfing behaviour.
 • Flashtalking GmbH (flashtalking.com), Gänsemarkt 33, 20354 Hamburg, Germany (flashtalking) is a technical service provider that assists in the implementation of multimedia advertising materials. Information on the privacy policy is available here. If you do not wish flashtalking to continue collecting and processing data on your surfing behaviour, please click the opt-out link.
 • Q Division GmbH (q-division.de) Walther-von-Cronberg-Platz 13, 60594 Frankfurt on the Main, Germany, (qdivision) assists MDNX in the sale of data as a data processor and offers segments prepared by MDNX to agencies and advertisers. qdivision stores segments of pseudonyms in a separate instance on Adex. If you do not wish qdivision to continue collecting data about you, please click here to make use of the opt-out option.
 • video intelligence AG (vi.ai), Muhlebachstr. 70, 8008 Zurich, Switzerland, (vi) supplies video content played and marketed in the vi video player on web pages. vi also acts as a processor. Information on the vi privacy policy is available here. If you do not wish vi to continue collecting and processing data, please click the following opt-out link. If you use the opt-out option, the information stored so far will be deleted and the further collection of data will be prevented through the use of an opt-out cookie.
 • Vlyby Digital UG (vlyby.com), Leonhardsplatz 1, 82256 Fürstenfeldbruck, Germany, (Vlyby) is a technical service provider that generates alternative web inventory for video and image-text combinations. Information on the privacy policy is available here. If you do not wish Vlyby to continue collecting data on your surfing behaviour, please click the opt-out link.
 • Additional Miscellaneous Service Providers

Company

Address

Privacy Policy Information

Opt-Out

ADTELLIGENCE GmbH

adtelligence.com, Philosophenplatz 1, 68165 Mannheim

Link

Link

Crimtan Holdings Limited

crimtan.com, 1 Castle Lane, London, SW1E 6DR

Link

Link

Digital-control GmbH & Co. KG

digital-control.biz, Kaistr. 16a, 40221 Düsseldorf

Link

Link

Hotjar Ltd.

hotjar.com, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

Link

Link

HQ GmbH

hqgmbh.eu, Triptiser Straße 20, 07955 Auma

Link

Link

Infinia

infiniamobile.com, avda. de la Industria, 6, 28108 Alcobendas, Madrid

Link

Link

Intent Media

intentmedia.com, 315 Hudson St., 9th Floor, New York, NY 10013

Link

Link

Kantar Millward Brown Digital

millwardbrowndigital.com, 501 Boylston Street, Suite 6101, Boston, MA 02116

Link

Link

Kochava Inc.

kochava.com, 201 Church Street Sandpoint, ID 83864 (855) Kochava

Link

Link

Neural.ONE

neural.one, Caleruega 79, 6B Madrid 28033

Link

Link

Neustar Hamburg

home.neustar, Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg

Link

Link

Optimizly

optimizly.com, Christophstraße 15-17, 50670 Köln

Link

Link

TapAd

tapad.com, Tapad New York, 60 Madison Avenue, 3rd Floor, NY 10010

Link

Link

Tealium

tealium.com, 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121

Link

Link

Total Return GmbH

northdata.de, Gustav-Heinemann-Ufer 74, 50968 Köln

Link

Link

TradeTracker

tradetracker.com, Uhlandstraße 26, 22087 Hamburg

Link

Link

travel audience GmbH

travelaudience.com, Elsenstraße 106, 12435 Berlin

Link

Link

Twiago

twiago.com, Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Köln

Link

Link

United Internet AG

united-internet.de, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur

Link

Link

 1. Joint Responsible Bodies for Processing

The operator of this website, as the initiator of the use of an external advertising network, and MDNX, as the executive marketer, are jointly responsible for processing in accordance with art. 26 GDPR. The operator of this website collects data as described in this privacy policy. MDNX collects data as listed in 1. Task distribution for data processing is as follows: to the extent that the collection and processing of data in connection with personalised advertising (Behavioural Advertising) is affected, the responsibility lies with MDNX. With regard to behavioural advertising, the operator of this website does not store or transmit own data and has no influence whatsoever on the processing albeit having initiated it. The operator of this website does not receive any data that it can analyse from MDNX. Otherwise, responsibility lies with the operator of this website.

As far as personalised advertising (behavioural advertising) is concerned, MDNX fulfils the rights of the individuals concerned, which are listed below. MDNX therefore fulfils the concerned data subject’s right to information (art. 15 paras. 1 and 2), right to receive a copy (art. 15 paras. 3 and 4), right to correction (art. 16 p.1), right to completion (art. 16 p.2), right to erasure (art. 17), right to restriction of processing (art. 18), right to notification (art. 19), right to data portability (art. 20), right of objection (art. 21), right to notification of breaches of data protection (art. 34) and rights in connection with automated individual decisions (art. 22).

In so far as MDNX is responsible in the sense of clause 3.1, MDNX is also responsible for ensuring the security of data processing.

If data subjects wish to assert their rights against MDNX, they may contact the MDNX Data Protection Officer (datenschutz@mairdumont-netletix.com).

If MDNX cooperates with other partners in the context of marketing and if there is joint responsibility between them in accordance with art. 26 GDPR, the obligations pursuant to art. 26 GDPR apply to the respective partner insofar as it carries out the marketing activities.


3. Data Sharing and Cookie Matching

During the bidding process, data is shared not directly but indirectly via cookie matching. The ad server uses a list (matching table) to associate the marketers’ cookies with the agencies’ cookies set in the DSPs. If a match is found, the information from the cookie is sent to the agency. However, this does not include the cookie’s ID. The agency is therefore unable to access the cookie placed by the marketer. The process only works when the agency has already been able to tag a user with a cookie or has done this as a responsible body.

During the bidding process, the SSP passes on the data that was transmitted by the browser. The bidders are cannot use information that they have stored on a user because they do not have access to the cookies they placed.

Cookie matching provides a solution here. For example, SSPs load pixels from other systems and compare their cookie IDs in order to also hand over the bidder’s ID during the bidding process.

The handing over of the ID is, however, also pseudonymous and only helps to recognise that a user is already known.

4. Legal Basis and Balancing of Interests

Legal basis for the described processing procedures with the use of cookies is art. 6 1 f GDPR (legitimate interests).

4.1 Marketing/Advertising

Both the operators of the offers as well as the marketers and other bodies responsible for advertising on the offers have a legitimate interest in the marketing and monetisation of their (marketed) offers via the target group-specific distribution of advertising. The same applies to the creation of user profiles that make the distribution of advertising possible in the first place. Due to the pseudonymous nature of the data, the users of such offers will not be recognisable to those involved in marketing beyond the recognition of the browser/end devices used. Interference with the user's right of informational self-determination is justified by pseudonymising the user's data and using it only for relatively short periods of time. Intervention in users' rights is minimal and within their expectations. No internet user assumes that they are completely anonymous when surfing the internet. Data collection is widely known about.

Art. 22 para. 1 GDPR does not apply, as the profiling presented here has no legal effect (or similar). Apart from that, no sensitive user data will be processed. The above considerations also apply to cookie matching. It is even questionable that data is transmitted as it is simply a case of existing cookies being compared. Only information between two existing profiles is exchanged. A new tagging does not take place, only a comparison among existing identifiers. Apart from that, the opportunity to process by agencies is contractually limited to campaign-related measurement and analysis. No permanent and unrestricted profiles shall be created or enriched. Cookies shall not be linked to each other. This means that the systems cannot read content of other cookies and no already stored data is transmitted between systems.

4.2 Content Optimisation/Content Recommendation

Data processing represents an advantage for users within the area of content optimisation. In the area of advertising, users have a range of options to prevent the processing of data (opt-out). All processes are transparently explained to users. Because no data is shared and because it meets user expectations that relevant content is displayed on platforms (instead of a generic general catalogue), storing to a user account is also justified. Users have the relevant setting options.

4.3 Analysis

The legal basis for the processing of personal information is art. 6 para. 1 lit. f GDPR. There is also a legitimate interest for the processing of data for the purpose of statistical recording in accordance with Art. 6 para 1 lit f GDPR. The anonymisation of IP addresses sufficiently contributes to the interest of the user and the protection of their personal information. Further information on the data protection in measurement processes is available from the INFOnline GmbH website, who operates the measurement process, the data privacy website of AGOF and the data privacy website of IVW.

5.Lifespan of Cookies

Cookies are generally stored for a specific duration (30–90 days). Users can only be recognised through cookies during this period. Other identification characteristics make longer recognisability possible.

6. Possibility of Objection

Users can object to the processing of data via the offered privacy centre (so-called opt out). This objection applies to the offer that the user currently finds themselves on. A cookie is stored. In many cases, it is also possible to object directly to the involved parties. This may occasionally have more far-reaching validity. (Opt-out Link that places a cookie).

7. Sharing Data in Non-EEA Countries

We point out that MDNX may also disclose personal data to third parties or processors based in non-EEA countries. In this case, MDNX ensures that the recipient either has an adequate level of data protection (e.g. due to an adequacy decision of the EU Commission for the respective country, a self-certification of the recipient for the EU-US PrivacyShield or the agreement of so-called EU standard contractual clauses of the European Union with the recipient) or sufficient consent of our users.

If MDNX partners, whether as responsible entities or as data processors themselves, disclose data to third parties or processors based in non-EEA countries, MDNX ensures that the partner itself undertakes to ensure the appropriate level of data protection or the existence of this recipient's certification for the EU-US Privacy Shield or the existence of EU standard contractual clauses.

MDNX will provide you with an overview of recipients in third-party countries and a copy of concretely agreed rules that ensure the appropriate level of data protection. To this end, please contact the MDNX data protection officer.
5 Social-media plug-ins

We hebben op onze website social-media plug-ins geïnstalleerd van de sociale netwerken  Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Deze zorgen ervoor dat u ons bedrijf ook via deze kanalen kunt volgen. Het onderliggende zakelijk belang is een gerechtvaardigde belang volgens artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG. Verder dient de beschikbaarstelling van de correcte plug-ins ertoe het aanbod van onze website interessanter te maken en ons aanbod uit te breiden.


Wij maken momenteel gebruik van de zgn. tweeklik-methode: hierbij worden in eerste instantie bij een bezoek aan onze website in principe geen persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieders van social-media plug-ins. Dankzij de buttons die de aanbieders ter beschikking stellen, kunt u direct contact met hen opnemen. Een plug-in wordt alleen geactiveerd als u een van deze buttons aanklikt, pas dan gaat de informatie dat u onze website bezoekt om ons aanbod te bekijken naar de betreffende aanbieder van de plug-in.

Wij hebben geen invloed op de informatie die de social media-exploitanten verzamelen, noch op de wijze waarop ze gegevens verwerken. Wij weten daarom niets over de volledige hoeveelheid gegevens die zij verzamelen, het doel waarmee zij de gegevens verzamelen of over de relevante bewaar- dan wel verwijdertermijnen. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de gegevens conform de AGV-regelgeving ligt bij de medewerkers van de individuele aanbieder.

Denkt u eraan, dat uw gegevens aan de social-media exploitanten wordt doorgegeven onafhankelijk van het feit of u bij hen een account hebt en ingelogd bent. Voor zover u bent ingelogd op een social-media platform, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks met uw gebruikersaccount gelinkt. Wij adviseren u daarom na ieder gebruik van een sociaal netwerk uit te loggen.

De volgende gegevens worden door het activeren van de social-media plug-ins doorgegeven aan de daar genoemde ontvangers:


4.6
        Google AdWords met conversion-tracking

Op onze internetsite gebruiken we de advertentie-component Google AdWords en hierbij het zog. conversion-tracking. Het gaat hierbij om een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, onderstaand alleen „Google“ genoemd.  Wij gebruiken het conversion-tracking alleen voor een doelgerichte mededinging van ons aanbod. Ons gemotiveerde belang ligt in de analyse, optimalisatie en de economische verkoop van onze presentatie op het internet. Artikel 6 lid 1 sub f AVG. is de rechtsgrondslag voor het gebruik van technologieën van Google-Adwords resp. het zog. conversion-tracking en de hiermee verbonden gegevensverzameling.

Indien u op een advertentie klikt die door Google is geschakeld, slaat het conversion-tracking dat door ons wordt gebruikt, een cookie (vgl. onder punt 3 van de aanwijzingen van de gegevensbescherming) op uw eindapparaat op. Mocht u daarna een bepaalde pagina van onze internetpresentatie bezoeken, dan kunnen wij alsook Google beoordelen dat u op één van onze advertenties hebt geklikt die bij Google is geplaatst en dat u daarna naar onze internetpresentatie bent doorgestuurd. D.m.v. de informatie die op deze manier is binnengehaald, maakt Google een statistiek voor ons over het bezoek van onze internetpresentatie. Bovendien krijgen we hierdoor informatie over het aantal gebruikers die op onze advertentie(s) geklikt hebben en ook over de opgeroepen pagina's van onze internetpresentatie daarna. Zonder dat wij nog derden, die ook Google-Adwords gebruikten, komen hierdoor echter in een situatie om u op deze weg te identificeren.

De conversion-cookies die in het kader van het tracking zijn opgeslagen, verliezen na afloop van 30 dagen hun geldigheid. Een beoordeling kan dus alleen binnen de geldigheid van de gemaakte conversion-cookies plaatsvinden.

Door de betreffende instellingen van uw internet-browser kunt u de installatie van de cookies voorkomen of beperken. U kunt tegelijkertijd reeds opgeslagen cookies altijd wissen. De stappen en maatregelen die hiervoor noodzakelijk zijn, hangen echter van uw concreet gebruikte internet-browser af. Bij vragen moet u daarom gebruik maken van de help-functie of documentatie van uw internet-browser of neemt u contact op met de fabrikant of de support ervan.
Verder biedt Google onder
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/
Meer informatie over dit onderwerp en hierbij vooral over de mogelijkheden van het voorkomen van het gegevensgebruik.

De wetten om de persoonsgebonden gegevens te beschermen kunnen in de USA afwijken van de bescherming binnen de EU en ook slechts een geringer beschermingsniveau garanderen. Mochten persoonsgebonden gegevens door Google AdWords resp. via het conversion-tracking in de USA verwerkt worden, dan vindt dit op basis van geschikte vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen plaats die de bescherming van uw gegevens garanderen. Google is volgens het Privacy Shield-akkoord gecertificeerd; meer informatie over het Privacy Shield-akkoord kunt u onder https://www.privacyshield.gov/welcome vinden.


5.1 YouTube


Wij maken gebruik van de aanbieder YouTube voor het plaatsen van video's. De video's worden hiervoor ingebed in de uitgebreide modus voor persoonsgegevens. Zoals de meeste websites gebruikt YouTube ook cookies om informatie over zijn bezoekers te verzamelen op zijn website. YouTube gebruikt de cookies, onder andere, om videostatistieken te verzamelen, om bedrog te voorkomen en om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Ook leidt het gebruik van cookies tot het opnemen van contact met het Google DoubleClick netwerk. Als u de video opent kan dit verder processen voor gegevensverwerking tot gevolg hebben. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


6 Inbedden van Google maps

Wij hebben op onze website het aanbod van Google Maps ingebonden om u de beschikking te geven over de voordelen van interactieve routeplanning. Artikel 6, lid 1 sub f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking.

Door de Google Maps functie op te roepen wordt aan Google doorgegeven dat u het aanbod vanaf onze website heeft opgeroepen.

Het doorgeven van gegevens vindt plaats los van het feit of u een Google gebruikersaccount heeft. Voor zover u op uw gebruikersaccount heeft ingelogd, worden de gegevens direct gekoppeld aan uw account.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de verwerking ervan door Google vindt u in de privacyverklaring van het bedrijf die u kunt inzien op
https://policies.google.com/privacy?hl=de


7 Rechten betrokkenen

Naast deze informatie, kunt u onder de voorwaarden van artikel 15 AVG ook te allen tijde informatie vragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens die u betreffen. U kunt in het bijzonder informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens, het soort ontvangers die inzicht kreeg of krijgt, de geplande bewaartermijn, een bestaand recht op rectificatie, verwijdering, het recht op beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op bezwaar en over de oorsprong van uw gegevens voor zover deze niet door ons zijn verzameld. Verder kunt u informatie vragen over het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profiling en eventuele specifieke informatie en de details hiervan.

Volgens uw recht op informatie heeft u het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te eisen. Kopieën van gegevens stellen wij in principe in elektronische vorm beschikbaar voor zover u niets anders heeft aangegeven. De eerste kopie zenden wij u gratis toe, voor verdere kopieën kan een passende vergoeding worden gevraagd. Het beschikbaar stellen volgt onder het voorbehoud van de rechten en vrijheid van andere personen die door het doorgeven van de kopie van gegevens kunnen worden beïnvloed. Verder moet er aan de beperkingen van uw recht op informatie volgens art. 34 van de privacywetgeving worden voldaan.

Onder de voorwaarden van artikel 16 AVG kunt u eisen dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij bewaren onmiddellijk worden gecorrigeerd of aangevuld.

Verder kunt u in principe onder de bepalingen van artikel 17 AVG eisen dat wij door ons opgeslagen persoonsgegevens verwijderen, voor zover de verwerking ervan niet noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een juridische verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het invorderen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken. Onder de bepalingen van art. 35 privacywetgeving zijn er bepaalde beperkingen op het recht op verwijdering.

Overeenkomstig artikel 18 AVG kunt u verder eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, voor zover u de juistheid van de door ons bewaarde bestrijdt of u volgens artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking. In dit geval moeten wij de gegevens voor de duur van het onderzoek van uw verzoek beperken. Verder kunt u, voor zover de verwerking onrechtmatig is, beperking eisen, de verwijdering van de gegevens echter weigeren in gevallen dat niet wij, maar u de bij ons bewaarde gegevens nodig heeft om wettige aanspraken op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen.  

Als wij uw gegevens op basis van een door u gegeven toestemming verwerken, heeft u bovendien het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen op basis van artikel 7 lid. 3 AVG. Dit geldt derhalve ook voor toestemming die is gegeven voordat de AVG van kracht werd op 25 mei 2018. Uw herroeping heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, die tot dat moment op uw toestemming was gebaseerd, in de toekomst niet voort zullen zetten.

Wij verzoeken u met vragen over uw gegevens met betrekking tot uw privacybescherming te richten tot onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming: kundenrechte@dus.com.


8 Recht om klachten in te dienen

Voor zover u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen niet voldoen aan de privacywetgeving, heeft u volgens artikel 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Noordrijn-Westfalen is de bevoegde toezichthouder LDI NRW die u als volgt kunt bereiken.

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 200444
D- 40102 Düsseldorf

Telefoonnummer: +49 (0) 211/38424-0
Fax: +49 (0) 211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
https://www.ldi.nrw.de/


9 Recht van bezwaar

U kunt het gebruik van uw gegevens voor persoonsgerichte reclame te allen tijde met uitwerking op de toekomst herroepen. In het geval van herroeping moeten wij een verdere verwerking van uw gegevens voor persoonsgerichte reclame onmiddellijk stopzetten.

U kunt het verwerken van uw gegevens bovendien weigeren voor zover wij deze voor het uitoefenen van wettige belangen (artikel 6 lid. 1 sub. 1 f AGV) of voor opgaven van algemeen belang (artikel 6 lid 1 sub. 1 e AGV) verwerken. In het geval van herroeping moeten wij een verdere verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten, voor zover deze niet noodzakelijk zijn op grond van zwaarder wegende, dwingende of voor bescherming in aanmerking komende redenen of voor het opeisen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken. Het recht van bezwaar is ondergeschikt aan de beperkingen van art. 36 AVG.

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, moet u zich aan onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming wenden. De contactgegevens vindt u onder cijfer 1 van deze informatie.


10 Beveiliging van gegevens

Wij gebruiken SSL-codering om een onbevoegde toegang door derden tot uw persoonsgegevens te verhinderen.

Verder zorgen wij er onzerzijds door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens niet worden gemanipuleerd of verloren gaan. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend geactualiseerd om ze op de laatste nieuwe stand van de techniek te houden.


11 Verdere vragen

Mocht u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw daarmee verbandhoudende rechten, suggesties of informatie hebben, kunt u zich te allen tijden tot onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming wenden. De contactgegevens van onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming vindt u onder cijfer 1 van deze verklaring. Vragen aan onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming worden vanzelfsprekend streng vertrouwelijk behandeld.

  

  

Juridische informaties

Vrijblijvende informatie

De luchthaven Düsseldorf GmbH heeft de informaties en overige inhouden van haar internet-optreden zorgvuldig  gerechercheerd en samengesteld. De luchthaven Düsseldorf GmbH kan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de bovengenoemde informaties en overige inhouden niet waarborgen en ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor alle gegevens met betrekking tot de vliegdienstregeling.

Voorbehoud van veranderingen

Alle gegevens zijn vrijblijvend en onverbintelijk. De luchthaven Düsseldorf GmbH behoudt zich het recht voor, haar internet-optreden of delen daarvan zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, te implementeren, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Verwijzingen (links) naar andere internet-pagina’s

Bij het internet-optreden van de luchthaven Düsseldorf GmbH wordt door middel van links rechtstreeks of niet rechtstreeks verwezen naar andere internet-optredens. De luchthaven Düsseldorf GmbH heeft geen controle of invloed op de inhoud en vormgeving van deze internet-optredens. Daarom is deze niet aansprakelijk hiervoor.

Auteursrechten, merken- en andere beschermingsrechten

© Luchthaven Düsseldorf GmbH. Alle rechten voorbehouden. De inhouden en hun rangschikking op de pagina’s van dit internet-optreden zijn beschermd middels auteursrechten en andere beschermende wetten. Ze mogen helemaal of gedeeltelijk alleen voor privé-doeleinden gebruikt worden. Voor commerciële-doeleinden mogen deze niet gebruikt worden.

Uitgezonderd zijn de betreffende pagina´s voor pers- en publiciteitswerk. Het hier aangeboden tekst- en beeldmateriaal staat voor redactioneel gebruik, in het kader van de wettelijke bepalingen, vrij ter beschikking. Bij de verveelvoudiging van deze inhouden wordt uitdrukkelijk geattendeerd op de auteurs- en eigendomsrechten van de luchthaven Düsseldorf GmbH. De inhouden mogen niet veranderd worden of zonder schriftelijke toestemming van de luchthaven Düsseldorf GmbH op andere internet-pagina´s worden gebruikt. De in dit internet-optreden weergegeven inhouden zoals bijvoorbeeld foto´s kunnen ook aan het auteursrecht van derden onderhevig zijn.

Het logo "Düsseldorf Airport“"en verdere firma-namen zijn geregistreerde merken van de luchthaven Düsseldorf GmbH. Ook de benamingen en kenmerken van andere firma´s, die bij het internet-optreden van de luchthaven Düsseldorf GmbH weergegeven worden, kunnen rechtelijk beschermd zijn.

Online geschillenbeslechting

Platform van de EU-Commissie voor de onlinebeslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Düsseldorf Airport dot niet deelnemen aan alternatieve beslechting van consumentengeschillen procedure een entiteit voor de beslechting van geschillen met consumenten.

Cookies

Cookiebot