Juridische informaties & gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Informatie met betrekking tot de gegevensbescherming

Informatie over bescherming van persoonsgegevens
volgens § 13 TMG (Duitse mediawet) en Artikel 13 GDPR

Wij, de Flughafen Düsseldorf GmbH (FDG), hechten bijzondere waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor ons is het van zelfsprekend dat wij verantwoordelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken de gegevens die u betreffen uitsluitend overeenkomstig de geldende wetten voor de bescherming van persoonsgegevens en garanderen de vertrouwelijke behandeling, veiligheid en integriteit van deze gegevens.

Met de volgende informatie voldoen wij naast onze verplichtingen volgens §13 TMG (Duitse mediawet) ook aan onze informatieplicht volgens de vanaf 25 mei 2018 geldende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het gebruik van onze website.


1 Bedrijfsfunctionaris verantwoordelijk voor de bescherming persoonsgegevens

Deze informatie over bescherming van persoonsgegevens geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door de

Flughafen Düsseldorf GmbH
Flughafenstr. 105, D- 40474 Düsseldorf
Amtsgericht Duisburg HRB 28
T. +49 (0) 211/421-0, F. +49 (0) 211/421-6666
customerservice@dus.com

Wij, de FDG, zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming worden verwerkt (artikel 4, nr. 7, artikel 24, lid 1 AVG)

Onze bedrijfsfunctionaris verantwoordelijk voor gegevensbescherming bereikt u op:

Herr Andreas Klingler
Flughafen Düsseldorf GmbH, Flughafenstr. 105, 40474 Düsseldorf
T.  +49 (0) 211/421-2545, F. +49 (0) 211/421-2881
datenschutz@dus.com

of via ons postadres met de toevoeging: ‘T.a.v. bedrijfsfunctionaris verantwoordelijk voor gegevensbescherming’.


2 Soort, doeleinden en juridische grondslag van de verwerking van persoonsgegevens en de ontvangers van deze gegevens

Tijdens het gebruik van onze website verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van het soort gebruik, dienstverlening en contactmogelijkheden die op onze website worden aangeboden.

Persoonsgegevens bestaan op de eerste plaats uit alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of herkenbare natuurlijke persoon (‘betrokken personen’). Tot de persoonsgegevens horen gegevens als naam, adres, e-mailadres of IP-adres.

Bij gebruik van onze website voor puur informatieve doeleinden, wanneer u zich dus niet registreert of op andere wijze informatie doorgeeft aan ons, verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser aan ons doorgeeft. Meer informatie hierover vindt u hier beneden onder nummer 2.1.

Naast dit puur informatieve gebruik bieden wij u op onze website verder verschillende aanbiedingen en diensten aan, waarvan u gebruik kunt maken als u hierin bent geïnteresseerd. In principe verzamelen en verwerken wij daarbij uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om de door u gevraagde dienst te leveren, dan wel uw aanvraag te kunnen verwerken. Mocht er in individuele gevallen een verdergaande gegevensverwerking, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden volgen, zullen wij u hierna gedetailleerd informeren over de respectieve verwerkingen. Onder nummers 2.2 - 2.17 worden, behalve de door ons in het kader van het gebruik van verschillende aanbiedingen en diensten verzamelde persoonsgegevens, ook soort, doeleinde en rechtsgrond voor de verwerking ervan opgenomen. Verdere informatie over gegevensbescherming vindt u, indien nodig op de afzonderlijke internetpagina tijdens het inloggen, resp. gebruik van onze aanbiedingen en diensten.

Voor de verwerking van de op onze website verzamelde persoonsgegevens hebben wij een externe dienstverlener, Netzkern AG, belast. SITA Airport IT GmbH is verantwoordelijk voor de technische kant en ontwikkeling (de ‘verantwoordelijken’). Wij hebben Netzkern AG en SITA Airport IT GmbH zorgvuldig geselecteerd. Zij zijn gebonden aan strenge contractuele voorwaarden en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Zij moeten voldoen aan dezelde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en zijn gebonden aan vertrouwelijkheid.

Uw persoonsgegevens worden principieel niet doorgegeven aan derden, tenzij deze informatie moet worden doorgegeven vanwege wettelijke bepalingen of een rechterlijk bevel. Verder kan het in voorkomende gevallen noodzakelijk zijn, om een met u afgesloten overeenkomst uit te voeren, dat uw persoonsgegevens aan derden doorgeven (bijv. in het kader van het opeisen van rechten die voortvloeien uit een met u gesloten overeenkomst). U wordt hierover nader geïnformeerd wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt op onze website voor een aanbieding of dienst of aan de voet van de beschrijving van het betreffende aanbod.


2.1 Informatief bezoek aan de website

Bij het aanklikken van onze website www.dus.com stuurt de browser die u gebruikt op uw eindapparatuur automatisch informatie aan de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een logfile. De gegevens worden niet geëvalueerd, behalve in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden. De volgende gegevens worden bij het oproepen van onze website verzameld en opgeslagen:

•    IP-adres
•    datum en tijd van het bezoek
•    naam en URL van het opgeroepen bestand

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt om het opbouwen van de verbinding met onze website soepel te laten verlopen en een prettig gebruik van de site te garanderen. Verder worden de gegevens gebruikt om de veiligheid en stabiliteit van onze systemen te kunnen evalueren. Deze gegevens worden niet verder verwerkt.

Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking. Ons wettig belang vloeit voort uit de zojuist opgesomde doelen voor gegevensverwerking.

De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Bij het bezoek aan onze website maken wij gebruik van cookies en een analysedienst. Verdere uitleg hierover vindt u hier beneden onder de nummers 3  en 4 van deze informatie over privacy.


2.2 Reserveren en boeken van parkeerplaatsen

Op onze website www.dus.com bieden wij u de service aan om voor uw reis online een parkeerplaats te boeken of te reserveren. Voor de reservering, dan wel boeking, moet u een gegevensvenster invullen waarin gevraagd wordt naar aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit zijn verplichte gegevens die worden gekenmerkt met een sterretje. Verdere gegevens zijn vrijwillig. Verder moet u de gegevens van betaal-, krediet- of bankkaart doorgeven vanwege de afhandeling van reserverings- en boekingsprocedures. Ook moet u informatie over de in- en uitrit van de parkeergarage verstrekken.

De informatie die wij vragen, is noodzakelijk voor het uitvoeren en afhandelen van een boeking of reservering van een parkeerplaats. De gegevensverwerking dient ook voor het waarborgen van het gehele parkeerproces vanaf binnenrijden tot naar buiten rijden. De gegevens van de bij de boeking of reservering gebruikte krediet- of bankkaart worden in ons boekingssysteem opgeslagen ten behoeve van het in- en uitrijden van de parkeergarage en voor de afrekening. Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking.

Gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden. Als uw toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens, stemt u ermee in dat Flughafen Düsseldorf GmbH uw gegevens verwerkt en gebruikt voor het sturen van reclame per post en het toesturen van informatie over actuele acties en aanbiedingen via elektronische media (e-mail, sms, telefoon). Artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vormt de juridische basis voor uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen aan Flughafen Düsseldorf GmbH, Flughafenstr. 105, 40474 Düsseldorf of per e-mail aan Widerruf-Werbung-Parken@dus.com herroepen.

U kunt bovendien besluiten om naast een individuele boeking ook een klantenaccount aan te maken. Door het aanmaken van een dergelijk klantenaccount worden uw gegevens opgeslagen totdat de toestemming wordt herroepen. Voor het aanmaken van een klantenaccount moet zich registreren met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gebruikersnaam mag een pseudoniem zijn. U kunt uw klantenaccount en de daarin opgeslagen gegevens te allen tijde laten verwijderen door een e-mail aan parken@dus.com of een bericht aan de hierboven onder nummer 1 van deze informatie aangegeven contactadres te sturen.

De in het kader van het boeken of reserveren van een parkeerplaats verwerkte gegevens worden principieel niet aan derden doorgegeven. De tijdens de boekingsprocedure verzamelde gegevens kunnen slechts in individuele gevallen aan de bevoegde autoriteiten worden doorgegeven met het doel eigendomsdelicten of andere strafdaden onder in achtneming van de wettelijke voorwaarden op te lossen. In dit geval wordt u afzonderlijk geïnformeerd, indien dit volgens de wettelijke bepalingen nodig is. Uw gegevens worden voor het uitvoeren van overeenkomsten doorgegeven aan APCOA PARKING Deutschland GmbH en aan Scheidt & Bachmann GmbH. Wij hebben beide bedrijven zorgvuldig geselecteerd. Zij zijn gebonden aan strenge contractuele voorwaarden en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Zij moeten voldoen aan dezelfde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en zijn gebonden aan vertrouwelijkheid.

De bewaartermijn van de door boeking verkregen gegevens bedraagt volgens het handels- en belastingrecht tien jaar. Na afloop van deze tijd worden de gegevens automatisch gewist.
 

2.3 Aanmelding voor onze newsletter

Door uw toestemming te geven, kunt u zich op dus.com abonneren op verscheidene newsletters waarin wij u informeren over nieuwtjes over de luchthaven. De inhoud van de newsletters en de aanbiedingen waarvoor reclame wordt gemaakt, worden in de toestemmingsverklaring benoemd.

Voor het verzenden van onze newsletters hebben wij, behalve uw naam, ook uw e-mailadres nodig. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze newsletters regelmatig met een persoonlijke aanspreektitel te kunnen toezenden. Op de website bestaat ook de mogelijkheid vrijwillig verdere gegevens, zoals uw adres, op te geven. Deze gegevens worden voor het uitvoeren en afwikkelen van prijsvragen en het verlenen van diensten of voor de evaluatie van geanonimiseerde statistische gegevens gebruikt (bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel deelnemers aan een prijsvraag uit een bepaalde stad of postcodegebied komen). Voor de registratie gebruiken wij de zgn. double-opt-in procedure waarbij u de registratie door het bevestigen van uw e-mailadres afsluit. Als deze bevestiging niet binnen 30 dagen volgt, wordt uw aanvraag automatisch uit onze gegevensbestand gewist. Verder slaan wij iedere keer de door u gebruikte IP-adressen en de tijd van aanmelding en bevestiging op. Door deze procedure is er een bewijs van uw aanmelding en kan eventueel misbruik van uw persoonsgegevens worden opgehelderd.

Het verzenden van de newsletter gebeurt uitsluitend na uw voorafgaande toestemming. Artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vormt de juridische basis voor de toezending van de newsletter.

De toestemming die u geeft voor het toezenden van de newsletter kunt u te allen tijde herroepen en de toezending van de newsletter stopzetten. Hiervoor heeft de volgende mogelijkheden ter beschikking: u kunt gebruik maken van de daarvoor bestemde link in de newsletter, een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de verzamelde gegevens zullen wissen ,met uitzondering van de gegevens die wij nodig hebben om de toezending van de newsletter te beëindigen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Episerver GmbH, Wallstraße 16, D-10179 Berlin, is verantwoordelijk voor het versturen van onze newsletter en zij doen dit in onze opdracht. De gegevens die op basis van uw toestemming worden verzameld, worden voor de bovengenoemde verzending doorgegeven aan deze firma. Wij hebben Episerver GmbH zorgvuldig geselecteerd. Zij is gebonden aan strenge contractuele voorwaarden en wordt regelmatig door ons gecontroleerd. Zij moet voldoen aan dezelfde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en is gebonden aan vertrouwelijkheid.


2.4 Contact- en feedbackformulieren

Voor de meest uiteenlopende vragen en suggesties bieden wij u de mogelijkheid om contact op te nemen met ons via de formulieren die beschikbaar zijn op onze website. Hiervoor hebben wij een aanspreektitel, naam, een geldig e-mailadres en uw bericht nodig, zodat wij weten van wie het bericht komt en welke vraag moet worden beantwoord. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Het doel van de gegevensverwerking is het opnemen van contact op basis vrijwillig door u gegeven toestemming op grond van artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag of vraag.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.5 Boeking van vluchten

U heeft de mogelijkheid om via onze website vluchten te boeken. De boeking wordt direct in het systeem van onze partner Ypsilon.Net AG uitgevoerd. Om de boeking volgens uw wensen te kunnen uitvoeren zijn de volgende gegevens vereist: aanspreektitel, naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, vluchtdata, luchtvaartmaatschappij, vliegverbinding, prijs, eventuele andere gegevens (bijvoorbeeld informatie over bagage, sportuitrustingen etc.), kredietkaartgegevens. Tijdens de boekingsprocedure moet u bovendien de algemene voorwaarden van onze partner Ypsilon.Net AG accepteren. Deze gegevens worden niet door de Flughaven Düsseldorf GmbH opgeslagen.

Wij hebben Ypsilon.Net AG, Vilbeler Landstr. 203, D-60388 Frankfurt am Main, opdracht gegeven van de boeking van de vlucht uit te voeren. Wij hebben Ypsilon.Net AG zorgvuldig geselecteerd. Zij is gebonden aan strenge contractuele voorwaarden en wordt regelmatig door ons gecontroleerd. Zij moet voldoen aan dezelfde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en is gebonden aan vertrouwelijkheid. Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking.


2.6 Boekingsaanvraag voor VIP-service

Als er belangstelling bestaat voor onze VIP-service bieden wij u de mogelijkheid om contact op te nemen met ons via de formulieren die beschikbaar zijn op onze website. Om te weten van wie aanvraag afkomstig is, deze te verwerken en te beantwoorden, hebben wij de volgende gegevens nodig: aanspreektitel, de namen van alle reizigers, reisdatum, vluchtnummer, reisdoel, vertrek van de vlucht, aankomsttijd bij de VIP-service, aantal bagagestukken, volledig factuuradres, aanspreektitel, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de opdrachtgever, evenals informatie over de betaalwijze. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking met als doel de gegevensverwerking van de boekingsaanvraag voor de VIP-service en baseert zich op vrijwillig door u gegeven gegevens.

De voor het gebruik van de boekingsaanvraag door ons verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag of vraag.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens die nodig zijn voor de bewerking van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com, dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens vindt niet plaats.


2.7 Sollicitatieportaal

Via het in onze website geïntegreerde sollicitatieportaal d.vinci van delphi Managementberatung GmbH, Nagelsweg 37-39, D- 20097 Hamburg, kunt u ons uw sollicitatie online toesturen De persoonsgegevens die u hier voor registratie en sollicitatie invult en documenten die u uploadt, worden uitsluitend opgeslagen door delphi Managementberatung GmbH. Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking.

Wij hebben delphi Managementberatung GmbH zorgvuldig geselecteerd. Zij is gebonden aan strenge contractuele voorwaarden en wordt regelmatig door ons gecontroleerd. Zij moet voldoen aan dezelfde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en is gebonden aan vertrouwelijkheid.


2.8 Airport-rondleidingen

Wij bieden op onze website www.dus.com een service aan om een airport-rondleiding te boeken. In het boekingsvenster worden de volgende gegevens gevraagd: het soort rondleiding, datum van de rondleiding, aantal deelnemers, aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Verder wordt er gevraagd naar de naam en geboortedatum van elke deelnemer. Dit zijn verplichte gegevens die zijn gekenmerkt door een sterretje. Verdere gegevens zijn vrijwillig. Er wordt geen klantenaccount gecreëerd, maar u heeft na de boeking de mogelijkheid om u via het e-mailadres, dat u voor de boeking heeft gebruikt en uw boekingsnummer, in te loggen op onze dus.com website en de boekingsgegevens te veranderen. De informatie die wij van u nodig hebben, is noodzakelijk voor het uitvoeren en afhandelen van de boeking.

Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking.

Gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden: als toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens, stemt u ermee in dat Flughafen Düsseldorf GmbH uw gegevens verwerkt en gebruikt voor het sturen van reclame per post en het toesturen van informatie over actuele acties en aanbiedingen via elektronische media (e-mail, sms, telefoon) Het doel van de gegevensverwerking is het opnemen van contact op basis van vrijwillig door u gegeven toestemming op grond van artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen herroepen door een bericht te sturen aan Flughafen Düsseldorf GmbH, Flughafenstr. 105, 40474 Düsseldorf, dan wel een e-mail aan Widerruf-Werbung-Besuchertouren@dus.com.

De bewaartermijn van de door boeking verkregen gegevens bedraagt volgens het handels- en belastingrecht tien jaar. Na afloop van deze tijd worden de gegevens gewist.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.9 Aanmelding voor evenementen of manifestaties

Als u interesse heeft in onze evenementen, bieden wij u bij geselecteerde manifestaties de mogelijkheid om zich hiervoor via het op onze website dus.com beschikbare formulier aan te melden. Hiervoor zijn de volgende gegevens vereist: aanspreektitel van alle deelnemers, e-mailadressen. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Het doel van de gegevensverwerking is het aanmelden voor evenementen volgens artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vrijwillig door u gegeven toestemming.

De voor/door ons verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanmelding en gewist na de afhandeling van de door uw gedane aanvraag.
 
Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.


2.10 Prijsvragen

U heeft de mogelijkheid via onze website dus.com aan prijsvragen deel te nemen. Hiervoor zijn de volgende gegevens vereist: het antwoord van de prijsvraag, aanspreektitel, naam, e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om de prijsvraag te kunnen uitvoeren en aansluitend de winnaars bericht te sturen. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Het doel van de gegevensverwerking is het uitvoeren van prijsvragen volgens artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG en is gebaseerd op vrijwillig door u gegeven toestemming.

De voor/door ons verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanmelding voor de prijsvraag en gewist na beëindiging van de prijsvraag.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.11 Perscentrum

Als vertegenwoordiger van de media heeft u op onze website dus.com de mogelijkheid zich te registreren voor het onderdeel ‘Pers’ en toegang te krijgen tot foto’s en afbeeldingen in een hoge resolutie. Hiervoor zijn de volgende gegevens vereist: e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer, een zelfgekozen wachtwoord. Er wordt een klantenaccount gecreëerd. Deze gegevens hebben we nodig om uw aanvraag voor foto’s of afbeeldingen uit te voeren en voor het bewerken van verdere aanvragen. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Het doel van de gegevensverwerking is aanmelding voor het perscentrum volgens artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG en is gebaseerd op vrijwillig door u gegeven toestemming.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.12 DUS Expert Lounge

Als vertegenwoordiger van de reisbranche heeft u op onze website dus.com de mogelijkheid om u aan te melden voor onze Extranet DUS Lounge. Als geregistreerde gebruiker van de DUS Expert Lounge ontvangt u actuele informatie over de luchthaven Düsseldorf en kunt u gebruikmaken van de dienstverlening van de luchthaven. Verder organiseren wij voor geregistreerde gebruikers evenementen die gericht zijn op de reisbranche. Hiervoor kunt u zich via de DUS Expert Lounge aanmelden. In het aanmeldingsformulier voor de DUS Expert Lounge zijn de volgende gegevens vereist: e-mailadres, een zelfgekozen wachtwoord, aanspreektitel, naam, adres, geboortedatum, beroep, werkterrein, de naam, het telefoonnummer  en faxnummer van het reisbureau. Deze gegevens zijn vereist voor het verwerken van uw aanmelding en de hierboven beschreven dienstverlening. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Uw aanmelding wordt door ons gecontroleerd en individueel
vrijgeschakeld. Er wordt vervolgens een klantenaccount gecreëerd.

Artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking met als doel de gegevensverwerking van de aanmelding voor de DUS Expert Lounge een is gebaseerd op vrijwillig door u verstrekte gegevens.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar expertlounge@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.13 Aanvragen met betrekking tot bedrijfsseminars

Als u een van onze bedrijfsseminars wilt bezoeken, kunt u zich op onze website dus.com online aanmelden voor geselecteerde seminars, bijvoorbeeld seminars over gevaarlijke goederen. Op het aanmeldingsformulier zijn de volgende gegevens vereist: aanspreektitel, naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres van degene die de aanmelding invult. Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van de aanmelding. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Het doel van de gegevensverwerking is de aanmelding voor bedrijfsseminars volgens artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG en is gebaseerd op vrijwillig door u gegeven toestemming.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.14 Aanvragen met betrekking tot leveringen

Als u op het luchtvaartterrein iets wilt aanleveren, kunt u zich op onze website dus.com aanmelden om toegang tot het terrein te krijgen. Op het aanmeldingsformulier moet de volgende gegevens invullen: activiteit/project, opdrachtgever/huurder, naam, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, firma, contactpersoon, mobiel nummer, omvang van de levering, doel van de levering, wijze van lossen, datum, tijd, verwachte duur van de levering, type voertuig, lengte en hoogte van voertuig. Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van de aanmelding. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking met als doel de planning en organisatie van  en baseert zich op vrijwillig door u gegeven toestemming..

Uw toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens ten behoeve van het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com of een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.15 Airliner Lounge

Als routeplanner heeft u op onze website dus.com de mogelijkheid om u aan te melden voor onze Extranet Airliner Lounge. Als geregistreerde gebruiker van de Airliner Lounge ontvangt u actuele informatie over de luchthaven Düsseldorf. Verder heeft u de mogelijkheid om via speciale tools kosten of marketingsubsidies te berekenen. In het aanmeldingsformulier voor de DUS Expert Lounge zijn de volgende gegevens vereist: e-mailadres, een zelfgekozen wachtwoord, aanspreektitel, naam, adres, land, telefoonnummer, naam van de airline, airline code. Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van uw aanmelding. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Uw aanmelding wordt door ons gecontroleerd en individueel vrijgeschakeld. Er wordt vervolgens een klantenaccount gecreëerd.

Het doel van de gegevensverwerking is het aanmelden voor evenementen volgens artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vrijwillig door u gegeven toestemming.

Uw toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens ten behoeve van het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com of een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.


2.16 Vliegveldhandboek

Via onze website dis.com kunt u toestemming vragen om ons vliegveldhandboek in te zien. Het vliegveldhandboek documenteert alle processen, procedures en structuren op Düsseldorf Airport volgens de eisen van de EEG-verordening 216/2008 en de EU verordening nr. 139/2014. Het geeft met name uitleg omtrent faciliteiten, dienstverlening, uitrusting, operationele processen, organisatorische en management structuren en het managementsysteem voor veiligheid op Düsseldorf Airport. Het boek documenteert alle relevante informatie met betrekking tot de luchthaven.

Om rekening te houden met de voortdurend veranderende regelgeving en de veranderingen op Düsseldorf Airport zelf controleren wij regelmatig of het vliegveldhandboek nog volledig is en voldoet aan de juridische voorschriften. Het wordt indien nodig geactualiseerd.

In overeenstemming met de EU-verordening nr. 139/2014 stelt Flughafen Düsseldorf GmbH het vliegveldhandboek of individuele relevante hoofdstukken ervan ter beschikking aan personen of instellingen die kunnen aantonen dat zij op grond van hun individuele werkzaamheden en taken een gewettigd belang in de voor hen relevante hoofdstukken hebben.

U kunt het voor u relevante hoofdstuk via een formulier aanvragen. Daarvoor moet u de volgende gegevens invullen: aanspreektitel, naam, firma/instituut, telefoonnummer, e-mailadres en hoofdstuknummer(s). Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van uw aanvraag. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Uw aanvraag wordt door ons gecontroleerd en individueel verwerkt.

Artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking met als doel de verwerking van uw aanvraag van het vliegveldhandboek en is gebaseerd op vrijwillig door u verstrekte gegevens.

Uw toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens ten behoeve van het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com of een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


2.17 Publicaties bestellen

U heeft de mogelijkheid via onze website dus.com publicaties te bestellen. Hiervoor hebben wij uw naam, een geldig e-mailadres en uw adres nodig. Wij gebruiken deze gegevens voor het verwerken van uw bestelling Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Het doel van de gegevensverwerking is het verzenden van publicaties op basis van vrijwillig door u gegeven toestemming op grond van artikel 6, lid 1 sub 1 a AVG.

Uw toestemming voor opslag en verwerking van uw gegevens voor het bewerken van uw aanvraag kunt u te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen aan internet@dus.com dan wel een bericht sturen aan het onder 1 genoemde adres in de contactgegevens van deze informatie. Uw herroeping leidt ertoe dat wij de door ons verzamelde gegevens zullen wissen. De rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking op basis van uw toestemming blijft tot wederopzeggens onverlet.

Een verwerking voor andere doeleinden, met name het doorgeven van gegevens, vindt niet plaats.


3 Cookies

Wij gebruiken op onze website cookies. Het gaat hierbij om kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparatuur (bijv. laptop, tablet, smartphone) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. De cookies zorgen ervoor dat de internetbrowser wordt herkend, maar dat de herkenning van de bezoeker door het doorgeven van een ingekort IP-adres uitgesloten is.

Het gebruik van cookies dient ervoor het gebruik van ons aanbod optimaliseren en om te garanderen dat de website gebruikersvriendelijk is. Wij gebruiken daarom zgn. session-cookies om te zien dat u afzonderlijke pagina’s van onze website reeds heeft bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website.

Verder gebruiken wij ook tijdelijke cookies om de gebruikersvriendelijkheid te optimaliseren. Deze worden gedurende 28 dagen op uw eindapparatuur opgeslagen, voor zover u tijdens uw gebruik van dus.com toestemming hebt gegeven voor het gebruik van deze cookies. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt een eerder bezoek automatisch herkend, evenals de instellingen die u heeft gebruikt en wat u heeft ingevuld zodat u dit niet opnieuw hoeft te doen.

Verder zetten wij cookies in om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie nr. 4). Met behulp van deze cookies kunnen wij automatisch vaststellen dat u onze website reeds eerder heeft bezocht. Deze cookies worden na een vooraf gedefinieerde automatisch verwijderd.

Bij het gebruik van een klantenaccount worden cookies gebruikt om u bij een volgend bezoek te kunnen identificeren. Als wij deze cookies niet zouden gebruiken, zou u telkens opnieuw moeten inloggen.

De door cookies verwerkte gegevens zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG. te beschermen. Ons gerechtvaardigd belang ligt in een gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke en functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze website.

U kunt via de browserinstellingen het opslaan van cookies weigeren. Wij wijzen er echter op dat het volledig deactiveren van cookies ertoe kan leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.4 Analysetools

4.1 etracker

Er worden op onze website via technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens verzameld, opgeslagen en gebruikt voor marketing en optimalisatie doeleinden. Om ervoor te zorgen dat de verdere verwerking van gegevens conform de AVG regelgeving geschiedt, maken wij gebruik van de uitgebreide instellingen van de etracker van etracker GmbH die uitsluitend afgekorte IP-adressen  toestaat. Hierdoor is een directe identificering van de gebruiker uitgesloten. Uit de verzamelde gegevens kunnen geen gebruikersprofielen worden samengesteld die zijn gebaseerd op personen. Voor de webanalyse worden cookies (vgl. nr. 3 van de privacyverklaring) ingezet.

Het verzamelen en opslaan van gegevens door het analysetool kunt u voor toekomstig gebruik te allen tijde weigeren door op de volgende link te klikken:
http://www.etracker.de/privacy?et=rxKmss

De technologie van etracker GMBH wordt benut om het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren. De statistische registratie dient ertoe onze website steeds gebruiksvriendelijker en interessanter te maken. De verzamelde gegevens worden permanent opgeslagen en geanonimiseerd geanalyseerd.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologieën en het daarmee verbonden verzamelen van gegevens is artikel 6, lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in een gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke en functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze website.


4.2 INFOnline

Onze website gebruikt de meetmethode (‘SZMnG’) van INFOnline GmbH (www.INFOnline.de) om statistische parameters van het gebruik van onze aanbiedingen vast te stellen. De meting heeft als doel om op basis van een uniforme standaardprocedure vast te stellen hoeveel bezoekers de website bezoeken en hoe zij deze gebruiken om zo tot marktbrede, vergelijkbare waardes te komen.

INFOnline GmbH verzamelt de volgende gegevens, die volgens EU-AVG tot de persoonsgegevens horen :
•    IP-adres: op het internet heeft ieder apparaat een eenduidig adres, het zgn. IP-adres, om gegevens te verzenden en te ontvangen. Om het Internet te laten functioneren is het technisch van belang dat het IP-adres ten minste gedurende een korte tijd wordt bewaard. Voor welke verwerking dan ook worden de IP-adressen met 1 byte ingekort en geanonimiseerd verder verwerkt. De niet-afgekorte IP-adressen worden niet opgeslagen of verder verwerkt.
•    Een toevallig geproduceerde client-identifier: de brede gegevensverwerking maakt voor het herkennen van computersystemen gebruik van een cookie met het kenmerk ‘ioam.de’, een 'Local Storage Object’, of van een kenmerk dat wordt samengesteld uit verschillende soorten informatie die automatisch worden verzonden door uw browser. Dit kenmerk is voor een browser eenduidig zo lang het cookie of Local Storage Object niet wordt gewist. Een meting van de gegevens en de aansluitende identificering van de individuele Client-Identifier is daarom ook pas dan mogelijk, als u andere websites oproept die eveneens gebruik maken van de meetmethode (‘SZMnG’) van INFOnline GmbH.

De geldigheid van het cookie is beperkt tot maximaal 1 jaar.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologieën van InFonline en het daarmee verbonden verzamelen van gegevens is artikel 6, lid 1 f AVG Ons gerechtvaardigd belang ligt in een gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke en functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze website.


4.3 Flurry

Flurry is een systeem voor de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag bij apps. Doorgegeven informatie wordt gebruikt om activiteiten tijdens het gebruik van een app te evalueren, rapporten erover samen te stellen en aanpassingen in te voeren die samenhangen met het gebruik van de app en de website.
Flurry maakt gebruik van cookies. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van de app wordt gewoonlijk naar een server van Flurry Inc. in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Via Flurry worden, onder meer, de volgende technische gegevens geregistreerd: type apparatuur, besturingssysteem en versienummer, naam van de provider, tijdstempel, versie van de app, moment van gebruik en taalinstelling, landencode, foutmeldingen. Gegevens die betrekking hebben op de eindapparatuur (MAC adres, IMEI-nummer, device identifier) worden na registratie onmiddellijk gewist en door Flurry voorzien van een specifieke code. U kunt te allen tijde deze gegevens via http://www.flurry.com/resources/privacy.html deactiveren.
Verdere informatie over de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming vindt u op de website van Flurry: www.flurry.com/privacy-policy.
Art. 6, lid 1, sub f AVG vormt de rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie van Flurry en de daarmee verbonden registratie van gegevens. Ons gerechtvaardigde belang ligt in een gebruikersvriendelijke en aantrekkelijke weergave van contents en aanbiedingen in samenhang met de functie.


4.4  Google-Analytics

We maken gebruik van de analyse-service Google Analytics van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Onderstaande tool is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens om de gebruiks-gebaseerde online-advertentie te leveren. De informatie die door de cookie wordt gemaakt over uw gebruik van deze website, wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, om reports over de activiteiten van de website samen te stellen en om meer service-diensten die met het gebruik van de website en internetgebruik verbonden zijn t.o.v. ons te leveren. Er kunnen pseudonieme gebruikersprofielen uit de verwerkte gegevens worden gemaakt. Op onze website hebben we Google Analytics met de code „anonymizeIP“ uitgebreid. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers binnen de EU of in andere verdragsstaten van het akkoord over de Europese zone afgekort wordt. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar afgekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser werd bepaald, wordt niet met andere gegevens door Google samengevoegd.  De wetten om de persoonsgebonden gegevens te beschermen kunnen in de USA afwijken van de bescherming binnen de EU en ook slechts een geringer beschermingsniveau garanderen. Mochten persoonsgebonden gegevens door Google Analytics in de USA verwerkt worden, dan vindt dit op basis van geschikte vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen plaats die de bescherming van uw gegevens garanderen. Google is volgens het Privacy Shield-akkoord gecertificeerd; meer informatie over het Privacy Shield-akkoord kunt u onder https://www.privacyshield.gov/welcome vinden.

Uw rechten / beroep aantekenen

De opslag van cookies kunt u d.m.v. een bijbehorende instelling in uw browser voorkomen. Bovendien kunt u de registratie van de gegevens die door de cookie zijn gemaakt en betrekking hebben op uw gebruik van de website aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De webanalyse blijft hier zolang gedeactiveerd als dat de add-on door Google niet van zijn kant gedeactiveerd rep. gewist wordt. Daarom moet u de add-on niet wissen zolang de webanalyse niet gewenst is. De add-on is per browser en computer ingesteld. Indien u onze website dus met verschillende browsers of vanuit verschillende computers oproept, moet u voor elke browser resp. computer de add-on afzonderlijk toevoegen. Als alternatief op de browser add-on, vooral bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien voorkomen door op deze link te klikken: Google Analytics Tracking beëindigen.

Er wordt een Opt-Out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website voorkomt. De Opt-Out-cookie is alleen in deze browser geldig en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat gezet. Verwijdert u de cookies in deze browser, dan moet u de Opt-Out-cookie opnieuw instellen. We maken verder gebruik van Google Analytics om gegevens van DoubleClick-cookies en ook AdWords voor statistieke doeleinden te beoordelen. Dit bevat demografische kenmerken (bv. leeftijd en geslacht) en belangen. Deze gegevens zijn niet op een bepaald persoon terug te leiden. Mocht u dit niet wensen, dan kunt u dat altijd via de advertentie-instellingen deactiveren.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van technologieën van Google-Analytics en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.


4.5  Advertentie / individualisering

Op gebruik-gebaseerde advertentie – Online Behavorial Advertisement (OBA)


Indien u deze internetpagina's bezoekt, worden d.m.v. een anoniem gebruikersnummer in opdracht van Ströer Digital Publishing in een cookie(bv. aangeklikte advertentie-banner, bezochte sub-pagina's, geanonimiseerde vragenlijsten etc.) door u vast gehouden. Deze gegevens worden gebruikt met het doel om volgens uw belangen inhoud en advertentie zichtbaar te maken. Hierbij worden gegevens zoals naam, adres, e-mailadres of IP-adres nooit in de cookies opgeslagen.

Het leveren van op gebruik-gebaseerde online-advertentie wordt door de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital (Verlinken) beheerd.


Advies- en personaliseringssysteem van Taboola Europe Ltd.

Op onze website maken we gebruik van de service van Taboola die het mogelijk maakt om gebruikers-individuele adviezen voor inhoud en advertenties op basis van surfgedrag en klantenbelangen uit te spelen om hiermee de gebruikersvriendelijkheid van ons aanbod te verbeteren. De gebruikersprofielen worden onder het gebruik van pseudoniemen gemaakt, ze worden niet met de gegevens via de dragers van het pseudoniem samen gevoerd en accepteren geen conclusies over persoonlijke gegevens. D.m.v. cookies verzamelt Taboola de volgende gebruikersinformatie:

  • Bedrijfssysteem van de gebruiker
  • Opgeroepen web-pagina's/inhoud op onze web-pagina's
  • Referrer/link waarover de user op onze website is gekomen.
  • Tijdstip en aantal website-oproepen
  • Oproepen van foutpagina's
  • Informatie over standplaats (Stad en deelstaat)
  • IP-adressen in afgekorte vorm

Uw rechten / beroep aantekenen

Meer informatie over Taboola vindt u onder https://www.taboola.com/privacy-policy. Daar kunt u in het hoofdstuk „User Choices“ altijd Tracking deactiveren. Na plaatsgevonden Opt-Out wordt er geen gepersonaliseerde inhoud/advertenties meer aan u uitgespeeld.

Deze informatie geldt voor alle onderstaand genoemde tools die voor de gegevensverzameling voor levering van op gebruik-gebaseerde online-advertentie verantwoordelijk zijn:

ONE (AOL)/Oath wordt gebruikt door klanten van de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH. Aanbieder van ONE is Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. ONE maakt gebruik van technologieën om advertenties te leveren die belangrijk zijn voor u.
Link verwijzingen gegevensbescherming:   https://policies.oath.com/ie/de/oath/privacy/index.html
Link naar Opt-Out: http://optout3.privacy.aol.com/Adapter.aspx?
Rechtsgrondslag voor het gebruik van technologieën van ONE (AOL)/Oath en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

Criteo
(https://www.criteo.com/de/) wordt gebruikt door de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH. Aanbieder is Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk. Criteo maakt gebruik van technologieën om advertenties te presenteren die belangrijk zijn voor u.
Link verwijzingen gegevensbescherming: https://www.criteo.com/de/privacy/
Link naar Opt.Out: https://www.criteo.com/de/privacy/
Rechtsgrondslag voor het gebruik van technologieën van criteo en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

DoubleClick for Publishers
(https://www.google.de/doubleclick/publishers/) wordt gebruikt door de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH. Aanbieder is DoubleClick by Google, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. DoubleClick stelt online-marketing-oplossingen beschikbaar, vooral op het gebied Adserving, levering van advertentiemiddelen en als marktplaats voor digitale advertentiemiddelen.
Link verwijzingen gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/
Link naar Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=enRechtsgrondslag voor het gebruik van de technologieën van DoubleClick for Publishers en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f (AVG). Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

DoubleClick AdSense (https://www.google.de/adsense) wordt gebruikt door de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH. Aanbieder is DoubleClick by Google, een divisie van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google stelt online-marketing-oplossingen beschikbaar, vooral op het gebied Adserving, levering van advertentiemiddelen en als marktplaats voor digitale advertentiemiddelen.
Link verwijzingen gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/
Link naar Opt-Out: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Rechtsgrondslag voor het gebruik van technologieën van DoubleClick AdSense en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

MBR Targeting
(https://mbr-targeting.com/) wordt gebruikt door de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH. Aanbieder is mbr targeting GmbH, Hobrechtstr. 65, 12047 Berlijn, Duitsland. mbr targeting is een aanbieder voor data-management oplossingen en sturing van op gebruik-gebaseerde advertentie-inschakelingen.
Link verwijzingen gegevensbescherming: https://privacy.mbr-targeting.com/?optedIn=true
Link naar Opt-Out: https://privacy.mbr-targeting.com/?optedIn=true
Rechtsgrondslag voor het gebruik van technologieën van MBR Targeting en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

Nugg.ad (www.nugg.ad) wordt gebruikt door de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH. Aanbieder van nugg.ad is nugg.ad GmbH, Rotherstraße 16, 10245 Berlijn, Duitsland. Nugg.ad maakt gebruik van technologieën voor de sturing van op gebruik-gebaseerde advertentie-inschakelingen.
Link verwijzingen gegevensbescherming: https://www.nugg.ad/de/datenschutz/allgemeineinformationen.html
Link naar Opt-Out: https://nugg.ad/de/datenschutz/allgemeine-informationen.html
Rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologieën van Nugg.ad en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

The Adex/Batch (www.theadex.com) wordt gebruikt door klanten van de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH.  Aanbieder van The ADEX/Batch is The ADEX GmbH, Torstraße 19, 10119 Berlijn, Duitsland. The Adex is een aanbieder voor data-management oplossingen.
Link verwijzingen gegevensbescherming: http://de.theadex.com/opt-out#privacy
Link naar Opt-Out: http://de.theadex.com/opt-outRechtsgrondslag voor het gebruik van de technologieën van The Adex/Batch en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

Ströer SSP
(https://www.stroeer.de/konvergenz-konzepte/datentechnologien/stroeer-ssp.html) wordt gebruikt door de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH. Aanbieder is Ströer SSP GmbH, St.-Martin-Str. 106, 81669 München, Duitsland. Ströer SSP stelt online-marketing-oplossingen beschikbaar, vooral op het gebied Adserving, levering van advertentiemiddelen en als marktplaats voor digitale advertentiemiddelen. Link verwijzingen gegevensbescherming: https://www.stroeer.de/fileadmin/user_upload/Datenschutz.pdf
Link naar Opt-Out: http://ih.adscale.de/adscale-ih/oo
Rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologieën van Ströer SSP en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

meetrics (https://www.meetrics.com) wordt gebruikt door klanten van de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH. Aanbieder van Meetrics is Meetrics GmbH, Alexanderstraße 7 in 10178 Berlijn, Duitsland. Meetrics maakt gebruik van analyse-cookies om het gebruiksgedrag (bv. aangeklikte advertentie-banners, bezochte sub-pagina's, duur van het videogebruik) van onze gebruikers te registreren en in statistieke vorm te beoordelen en te kunnen valideren.
Link verwijzingen gegevensbescherming:  https://www.meetrics.com/datenschutz/
Rechtsgrondslag voor het gebruik van technologieën van meetrics en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

Adition (www.adition.com) wordt gebruikt door klanten van de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH. Aanbieder van Adition is Adition technologies AG, Am Gatherhof 44, 40472 Düsseldorf, Duitsland. Adition maakt gebruik van technologieën om u advertentie-advertenties te leveren.
Link verwijzingen gegevensbescherming: http://de.adition.com/privacy/
Link naar Opt-Out: http://de.adition.com/privacy/
Rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologieën van Adition en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

AdForm
(http://site.adform.com) wordt gebruikt door klanten van de digitale advertentie-marketeer Ströer Digital Media GmbH. Aanbieder van AdForm is AdForm GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Duitsland. Adform maakt gebruik van technologieën om u advertenties te leveren die belangrijk zijn voor u.
Link verwijzingen gegevensbescherming: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
Link naar Opt-Out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
Rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologieën van AdForm en de hiermee verbonden gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 sub. f AVG. Ons bevoegd belang ligt in een gebruikersvriendelijke en -aansprekende alsook functionele weergave van de inhoud en aanbod van onze internetpagina's.

Overige derden
Bovendien kan het in het kader van advertentie-uitspelingen ertoe leiden dat meer technologie-aanbieders informatie verzamelen die in verband staan met het inschakelen van advertenties. (Leveringsfrequentie van advertentie-banners, meting van de zichtbaarheid of acceptatie van advertentieruimte, aanklikken van advertentie-banners en dergelijke) Deze informatie wordt d.m.v. het gebruik van cookies gewonnen.  Browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies in het algemeen worden afgewezen. U kunt ook reeds ingestelde cookies in uw browser-instellingen wissen. Indien u geen cookies gebruikt, kan dit er echter toe leiden dat u niet volledig meer gebruik kunt maken van de functies van onze website.

Ook op het volgende gebruikersportaal is meer informatie over cookies te vinden en kunnen daar ook globaal gestuurd worden.  Bovendien kunt u daar de stand van activering met betrekking tot tools van verschillende aanbieders bekijken en de verzameling resp. beoordeling van uw gegevens door deze tools herroepen: www.meine-cookies.org
www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement
optout.networkadvertising.org
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de


5 Social-media plug-ins

We hebben op onze website social-media plug-ins geïnstalleerd van de sociale netwerken  Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Deze zorgen ervoor dat u ons bedrijf ook via deze kanalen kunt volgen. Het onderliggende zakelijk belang is een gerechtvaardigde belang volgens artikel 6, lid 1 sub 1 f AVG. Verder dient de beschikbaarstelling van de correcte plug-ins ertoe het aanbod van onze website interessanter te maken en ons aanbod uit te breiden.


Wij maken momenteel gebruik van de zgn. tweeklik-methode: hierbij worden in eerste instantie bij een bezoek aan onze website in principe geen persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieders van social-media plug-ins. Dankzij de buttons die de aanbieders ter beschikking stellen, kunt u direct contact met hen opnemen. Een plug-in wordt alleen geactiveerd als u een van deze buttons aanklikt, pas dan gaat de informatie dat u onze website bezoekt om ons aanbod te bekijken naar de betreffende aanbieder van de plug-in.

Wij hebben geen invloed op de informatie die de social media-exploitanten verzamelen, noch op de wijze waarop ze gegevens verwerken. Wij weten daarom niets over de volledige hoeveelheid gegevens die zij verzamelen, het doel waarmee zij de gegevens verzamelen of over de relevante bewaar- dan wel verwijdertermijnen. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de gegevens conform de AGV-regelgeving ligt bij de medewerkers van de individuele aanbieder.

Denkt u eraan, dat uw gegevens aan de social-media exploitanten wordt doorgegeven onafhankelijk van het feit of u bij hen een account hebt en ingelogd bent. Voor zover u bent ingelogd op een social-media platform, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks met uw gebruikersaccount gelinkt. Wij adviseren u daarom na ieder gebruik van een sociaal netwerk uit te loggen.

De volgende gegevens worden door het activeren van de social-media plug-ins doorgegeven aan de daar genoemde ontvangers:


4.6
        Google AdWords met conversion-tracking

Op onze internetsite gebruiken we de advertentie-component Google AdWords en hierbij het zog. conversion-tracking. Het gaat hierbij om een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, onderstaand alleen „Google“ genoemd.  Wij gebruiken het conversion-tracking alleen voor een doelgerichte mededinging van ons aanbod. Ons gemotiveerde belang ligt in de analyse, optimalisatie en de economische verkoop van onze presentatie op het internet. Artikel 6 lid 1 sub f AVG. is de rechtsgrondslag voor het gebruik van technologieën van Google-Adwords resp. het zog. conversion-tracking en de hiermee verbonden gegevensverzameling.

Indien u op een advertentie klikt die door Google is geschakeld, slaat het conversion-tracking dat door ons wordt gebruikt, een cookie (vgl. onder punt 3 van de aanwijzingen van de gegevensbescherming) op uw eindapparaat op. Mocht u daarna een bepaalde pagina van onze internetpresentatie bezoeken, dan kunnen wij alsook Google beoordelen dat u op één van onze advertenties hebt geklikt die bij Google is geplaatst en dat u daarna naar onze internetpresentatie bent doorgestuurd. D.m.v. de informatie die op deze manier is binnengehaald, maakt Google een statistiek voor ons over het bezoek van onze internetpresentatie. Bovendien krijgen we hierdoor informatie over het aantal gebruikers die op onze advertentie(s) geklikt hebben en ook over de opgeroepen pagina's van onze internetpresentatie daarna. Zonder dat wij nog derden, die ook Google-Adwords gebruikten, komen hierdoor echter in een situatie om u op deze weg te identificeren.

De conversion-cookies die in het kader van het tracking zijn opgeslagen, verliezen na afloop van 30 dagen hun geldigheid. Een beoordeling kan dus alleen binnen de geldigheid van de gemaakte conversion-cookies plaatsvinden.

Door de betreffende instellingen van uw internet-browser kunt u de installatie van de cookies voorkomen of beperken. U kunt tegelijkertijd reeds opgeslagen cookies altijd wissen. De stappen en maatregelen die hiervoor noodzakelijk zijn, hangen echter van uw concreet gebruikte internet-browser af. Bij vragen moet u daarom gebruik maken van de help-functie of documentatie van uw internet-browser of neemt u contact op met de fabrikant of de support ervan.
Verder biedt Google onder
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/
Meer informatie over dit onderwerp en hierbij vooral over de mogelijkheden van het voorkomen van het gegevensgebruik.

De wetten om de persoonsgebonden gegevens te beschermen kunnen in de USA afwijken van de bescherming binnen de EU en ook slechts een geringer beschermingsniveau garanderen. Mochten persoonsgebonden gegevens door Google AdWords resp. via het conversion-tracking in de USA verwerkt worden, dan vindt dit op basis van geschikte vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen plaats die de bescherming van uw gegevens garanderen. Google is volgens het Privacy Shield-akkoord gecertificeerd; meer informatie over het Privacy Shield-akkoord kunt u onder https://www.privacyshield.gov/welcome vinden.


5.1 YouTube


Wij maken gebruik van de aanbieder YouTube voor het plaatsen van video's. De video's worden hiervoor ingebed in de uitgebreide modus voor persoonsgegevens. Zoals de meeste websites gebruikt YouTube ook cookies om informatie over zijn bezoekers te verzamelen op zijn website. YouTube gebruikt de cookies, onder andere, om videostatistieken te verzamelen, om bedrog te voorkomen en om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Ook leidt het gebruik van cookies tot het opnemen van contact met het Google DoubleClick netwerk. Als u de video opent kan dit verder processen voor gegevensverwerking tot gevolg hebben. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


6 Inbedden van Google maps

Wij hebben op onze website het aanbod van Google Maps ingebonden om u de beschikking te geven over de voordelen van interactieve routeplanning. Artikel 6, lid 1 sub f AVG vormt de juridische basis voor de gegevensverwerking.

Door de Google Maps functie op te roepen wordt aan Google doorgegeven dat u het aanbod vanaf onze website heeft opgeroepen.

Het doorgeven van gegevens vindt plaats los van het feit of u een Google gebruikersaccount heeft. Voor zover u op uw gebruikersaccount heeft ingelogd, worden de gegevens direct gekoppeld aan uw account.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de verwerking ervan door Google vindt u in de privacyverklaring van het bedrijf die u kunt inzien op
https://policies.google.com/privacy?hl=de


7 Rechten betrokkenen

Naast deze informatie, kunt u onder de voorwaarden van artikel 15 AVG ook te allen tijde informatie vragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens die u betreffen. U kunt in het bijzonder informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens, het soort ontvangers die inzicht kreeg of krijgt, de geplande bewaartermijn, een bestaand recht op rectificatie, verwijdering, het recht op beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op bezwaar en over de oorsprong van uw gegevens voor zover deze niet door ons zijn verzameld. Verder kunt u informatie vragen over het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profiling en eventuele specifieke informatie en de details hiervan.

Volgens uw recht op informatie heeft u het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te eisen. Kopieën van gegevens stellen wij in principe in elektronische vorm beschikbaar voor zover u niets anders heeft aangegeven. De eerste kopie zenden wij u gratis toe, voor verdere kopieën kan een passende vergoeding worden gevraagd. Het beschikbaar stellen volgt onder het voorbehoud van de rechten en vrijheid van andere personen die door het doorgeven van de kopie van gegevens kunnen worden beïnvloed. Verder moet er aan de beperkingen van uw recht op informatie volgens art. 34 van de privacywetgeving worden voldaan.

Onder de voorwaarden van artikel 16 AVG kunt u eisen dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij bewaren onmiddellijk worden gecorrigeerd of aangevuld.

Verder kunt u in principe onder de bepalingen van artikel 17 AVG eisen dat wij door ons opgeslagen persoonsgegevens verwijderen, voor zover de verwerking ervan niet noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een juridische verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het invorderen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken. Onder de bepalingen van art. 35 privacywetgeving zijn er bepaalde beperkingen op het recht op verwijdering.

Overeenkomstig artikel 18 AVG kunt u verder eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, voor zover u de juistheid van de door ons bewaarde bestrijdt of u volgens artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking. In dit geval moeten wij de gegevens voor de duur van het onderzoek van uw verzoek beperken. Verder kunt u, voor zover de verwerking onrechtmatig is, beperking eisen, de verwijdering van de gegevens echter weigeren in gevallen dat niet wij, maar u de bij ons bewaarde gegevens nodig heeft om wettige aanspraken op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen.  

Als wij uw gegevens op basis van een door u gegeven toestemming verwerken, heeft u bovendien het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen op basis van artikel 7 lid. 3 AVG. Dit geldt derhalve ook voor toestemming die is gegeven voordat de AVG van kracht werd op 25 mei 2018. Uw herroeping heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, die tot dat moment op uw toestemming was gebaseerd, in de toekomst niet voort zullen zetten.

Wij verzoeken u met vragen over uw gegevens met betrekking tot uw privacybescherming te richten tot onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming: kundenrechte@dus.com.


8 Recht om klachten in te dienen

Voor zover u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen niet voldoen aan de privacywetgeving, heeft u volgens artikel 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Noordrijn-Westfalen is de bevoegde toezichthouder LDI NRW die u als volgt kunt bereiken.

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 200444
D- 40102 Düsseldorf

Telefoonnummer: +49 (0) 211/38424-0
Fax: +49 (0) 211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
https://www.ldi.nrw.de/


9 Recht van bezwaar

U kunt het gebruik van uw gegevens voor persoonsgerichte reclame te allen tijde met uitwerking op de toekomst herroepen. In het geval van herroeping moeten wij een verdere verwerking van uw gegevens voor persoonsgerichte reclame onmiddellijk stopzetten.

U kunt het verwerken van uw gegevens bovendien weigeren voor zover wij deze voor het uitoefenen van wettige belangen (artikel 6 lid. 1 sub. 1 f AGV) of voor opgaven van algemeen belang (artikel 6 lid 1 sub. 1 e AGV) verwerken. In het geval van herroeping moeten wij een verdere verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten, voor zover deze niet noodzakelijk zijn op grond van zwaarder wegende, dwingende of voor bescherming in aanmerking komende redenen of voor het opeisen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken. Het recht van bezwaar is ondergeschikt aan de beperkingen van art. 36 AVG.

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, moet u zich aan onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming wenden. De contactgegevens vindt u onder cijfer 1 van deze informatie.


10 Beveiliging van gegevens

Wij gebruiken SSL-codering om een onbevoegde toegang door derden tot uw persoonsgegevens te verhinderen.

Verder zorgen wij er onzerzijds door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens niet worden gemanipuleerd of verloren gaan. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend geactualiseerd om ze op de laatste nieuwe stand van de techniek te houden.


11 Verdere vragen

Mocht u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw daarmee verbandhoudende rechten, suggesties of informatie hebben, kunt u zich te allen tijden tot onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming wenden. De contactgegevens van onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming vindt u onder cijfer 1 van deze verklaring. Vragen aan onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming worden vanzelfsprekend streng vertrouwelijk behandeld.

  

  

Juridische informaties

Vrijblijvende informatie

De luchthaven Düsseldorf GmbH heeft de informaties en overige inhouden van haar internet-optreden zorgvuldig  gerechercheerd en samengesteld. De luchthaven Düsseldorf GmbH kan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de bovengenoemde informaties en overige inhouden niet waarborgen en ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor alle gegevens met betrekking tot de vliegdienstregeling.

Voorbehoud van veranderingen

Alle gegevens zijn vrijblijvend en onverbintelijk. De luchthaven Düsseldorf GmbH behoudt zich het recht voor, haar internet-optreden of delen daarvan zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, te implementeren, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Verwijzingen (links) naar andere internet-pagina’s

Bij het internet-optreden van de luchthaven Düsseldorf GmbH wordt door middel van links rechtstreeks of niet rechtstreeks verwezen naar andere internet-optredens. De luchthaven Düsseldorf GmbH heeft geen controle of invloed op de inhoud en vormgeving van deze internet-optredens. Daarom is deze niet aansprakelijk hiervoor.

Auteursrechten, merken- en andere beschermingsrechten

© Luchthaven Düsseldorf GmbH. Alle rechten voorbehouden. De inhouden en hun rangschikking op de pagina’s van dit internet-optreden zijn beschermd middels auteursrechten en andere beschermende wetten. Ze mogen helemaal of gedeeltelijk alleen voor privé-doeleinden gebruikt worden. Voor commerciële-doeleinden mogen deze niet gebruikt worden.

Uitgezonderd zijn de betreffende pagina´s voor pers- en publiciteitswerk. Het hier aangeboden tekst- en beeldmateriaal staat voor redactioneel gebruik, in het kader van de wettelijke bepalingen, vrij ter beschikking. Bij de verveelvoudiging van deze inhouden wordt uitdrukkelijk geattendeerd op de auteurs- en eigendomsrechten van de luchthaven Düsseldorf GmbH. De inhouden mogen niet veranderd worden of zonder schriftelijke toestemming van de luchthaven Düsseldorf GmbH op andere internet-pagina´s worden gebruikt. De in dit internet-optreden weergegeven inhouden zoals bijvoorbeeld foto´s kunnen ook aan het auteursrecht van derden onderhevig zijn.

Het logo "Düsseldorf Airport“"en verdere firma-namen zijn geregistreerde merken van de luchthaven Düsseldorf GmbH. Ook de benamingen en kenmerken van andere firma´s, die bij het internet-optreden van de luchthaven Düsseldorf GmbH weergegeven worden, kunnen rechtelijk beschermd zijn.

Online geschillenbeslechting

Indien u een probleem heeft met producten of diensten die u online heeft gekocht, kunt u via de online platform van de EU-Commissie tot de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (zogenaamde OS platform) een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. Voor meer informatie, zie hier: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

Düsseldorf Airport dot niet deelnemen aan alternatieve beslechting van consumentengeschillen procedure een entiteit voor de beslechting van geschillen met consumenten.

Cookies

Siteimprove

Name

Session (End when the browser closes)/ Persistent (Time)

Why is the cookie being used?

Company

__cfduid

1 year

Analytics

Hubspot

__cfduid

1 year

Analytics

Hubspot

__cfruid

Session

Functionality

Hubspot

__d_hsutk

30 minutes

Functionality

Siteimprove

__hssc

30 minutes

Functionality

Siteimprove

__hssrc

Session

Functionality

Siteimprove

__hstc

2 years

Analytics

Siteimprove

_ga

2 years

Analytics

Google

_gat_UA-4032296-8

1 minute

Analytics

Google

_gid

1 day

Analytics

Google

ARRAffinity

Session

Functionality

Siteimprove

ARRAffinity

Session

Functionality

Siteimprove

ASP.NET_SessionId

Session

Functionality

Siteimprove

AWSELB

Session

Analytics

Siteimprove

bcookie

2 years

Analytics

LinkedIn

BizoID

6 months

Analytics

LinkedIn

bscookie

2 years

Analytics

LinkedIn

cf_use_ob

39 seconds

Functionality

Hubspot

DFTT_END_USER_PREV_BOOTSTRAPPED

2 years

Analytics

Siteimprove

driftt_aid

2 years

Functionality

Drift

driftt_sid

30 minutes

Functionality

Drift

hs_ab_test

Session

Functionality

Hubspot

hubspotutk

10 years

Analytics

Hubspot

lang

Session

Analytics

LinkedIn

lang

Session

Analytics

LinkedIn

lidc

1 day

Analytics

LinkedIn

nmstat

2 years

Analytics

Siteimprove

nmstat

Session

Analytics

Siteimprove

siteimproveses

Session

Analytics

Siteimprove

siutm

3 months

Analytics

Siteimprove

UaaSSecurity

Session

Analytics

Siteimprove

UserMatchHistory

6 months

Analytics

LinkedIn

vuid

2 years

Analytics

Vimeo

WAWebSiteSID

Session

Functionality

Siteimprove

WAWebSiteSID

Session

Functionality

Siteimprove

Etracker Cookies

1 Cookies Used by etracker for Counting

1.1 Third-Party Cookies set by etracker

Name Purpose Storage time Example content
etcnt_STATID* Detecting repeat visitors (is only set when active) 28 days 714117f1f90f99c26d80788288d863fb-%2C1325508188%2C1
etcamp und etcampi Assigning campaigns (external and internal). Is set for campaign contact 30 - 180 days 123%2C384ec66e6cd7098e850b8ecd6-e9bb23%2C3%2C5%2C1329059367%-2C2%2C1%2C1328169581%2C2%2C
etrp_STATID* Selecting forwards. Are only set when campaign forwarding is used Current session 1
cntcookie Exclusion from the counting (list of AccountIDs) 4 years 1234%7C4567
et_id Visitor detection etracker Analytics 2 years 108bf9a85547edb1
_et_coid Cookie detection etracker Analytics 2 years 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1
GS3_v Third party cookie set by the optimisation webservice. The cookie contains the same visitor ID as GS1_v 1 year 4682607

*(STATID here is a placeholder for the account ID of the customer)

1.2 First-Party Cookies set by etracker

Name Purpose Storage time Example content
_vv Saves the status of the Visitor Voice invitation. Only set when using Visitor Voice 30 minutes - 30 days b35702ca188414d9c6eb288793c43f71%7C5%7C1328279764
_vmu Saves the status of the UX Analytics logging. Is only set when using UX Analytics 30 days ge50litMqzBsrrkFDaZn6eJj1tjSkYpD%7C1
_vms Saves the status of the UX Analytics session Duration of the session Xko4bBvqzMBSHlIp1YMab61lwSHP5Kfs
_et_coid Cookie recognition for Campaign Control 2 years 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1
et_oi_v2 OptIn-Cookie, stores the choice of the visitor, if on the side of the customer the tracking OptIn is shown. Will also be used for a possible opt-out. no" - 50 years "yes" - 480 years yes
isSdEnabled Detecting if the visitor is recording the scroll depth 24 hours true
GS1_v The cookie contains the ID of the visitor and is used to identify a visitor during multiple sessions 1 year 4682607
BT_ctst Used only to detect wether the visitor's browser has cookies enabled or not Duration of the session 101
BT_sdc Contains Base64-encoded data of the current visitor session (referrer, number of pages, number of seconds since session start) used for personalization purposes Duration of the session eyJldF9jb2lkIjoiTkEiLCJy...DMzNTYzNzM3LCJwaSI6NH0=
noWS_<***> Contains true or false and indicates that the website with the trackingcode included has no acitve tests or does not deliver tests for other reasons (monthly quota exceeded etc.). <***> In this case is the secure code of the client as contained in the tracking code snippet. The BlackTri webservice sets this cookie when the mentioned conditions apply in order to avoid further requests in the running session (as they are unnecessary anyway) Duration of the session true
BT_pdc Contains Base64-encoded data of the visitor history (is customer, is newsletter recipient etc.) used for personalization purposes 1 year eyJldGNjX2N1c3QiOjAsImVj...GNjX25ld3NsZXR0ZXIiOjB9
BT_sms Contains information on displayed smart messages in order to avoid displaying smart messages too often 1 year [{"sms":{ "smslog":"view", "rule":"exit_intent", "type":"popup", "variant":23755, "date":1418034428316}}]
BT_session_sms Same as BT_sms, but persisted only for the current session to apply special rules for not displaying smart messages in the same session agin Duration of the session
BT_ecl Contains a list of project IDs for which the visitor is excluded. This cookie is set by the webservice when the client has configured that not all visitors are allocated to a test but only a certain fraction 30 days BT-6037799f213de9e9961facc224b69

2 Cookies Used by etracker for the Use of Evaluations

2.1 In the application

Name Purpose Storage time Example content
Alphanumeric,32 characters, e.g. a105e8b9d40e-29780d62ea-2265d8a Saves the session ID, so that the session can be viewed with a different browser Duration of the session 418d89a45edadb8ce4da17e07f72536c
et_ocookie Saves the session for the overlay Duration of the session 418d89a45edadb8ce4da17e07f72536c
BT_lg Contains the application language chosen by a client Duration of the session en
BT_cm Compatibility mode for project is active 2 years yes
BT_echk When opening a page in the visual editor, a popup is openend with instructions for the client. If the client marks the checkbox on this popup, this popup is not displayed in future sessions. The cookie is set with value "Yes". 1 year yes
DC_SESSID Session cookie for visual editor Duration of the session b30fca98ee089e81daae923df6d6ba79

2.2 On the customer website

Name Purpose Storage time Example content
et_overlay Saves the overlay settings Duration of the session aB1%3Be114baf320e469437705d8a6-9875dc78%3Btest
onpageConfi-guration.SID Identification for the onpage configurator (Session ID) Duration of the session 9158e12b9d856c54a48224fd616f459b

Ihre Cookie-Entscheidung

Sie haben [%decided%] Cookies akzeptiert. Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen zurücksetzen.